Borgerrepræsentationen

Liberal Alliances medlem af Københavns Borgerrepræsentation:

Heidi Wang
Heidi Wang

 

 

 

 

 

LA Københavns kommunalpolitiske program

KØBENHAVN – NORDEUROPAS FREMTIDIGE VÆKSTDYNAMO
København er en dejlig by at bo i. Vores hovedstad er gentagne gange blevet kåret af diverse internationale magasiner som en af de bedste, sikreste og hyggeligste byer i Europa.

Men København er også en dyr by at bo i. Alt for dyr. Det kan og skal der gøres noget ved. Dels for københavnerne selv, så de har råd til fortsat at leve og trives her. Men i høj grad også for at tiltrække flere virksomheder og borgere til byen. Derfor må alle sejl sættes til, for at København i fremtiden bliver en mere erhvervsvenlig storby med en effektiv kommunal forvaltning og færre hindringer for private initiativer, som eksempelvis etablering af private børnehaver, skoler m.m. Kort sagt en hovedstad, hvor Liberal Alliances fire landspolitiske mærkesager kan ses i funktion: Lavere skat, gang i væksten, mindre bureaukrati og færre forbud.

Liberal Alliance København har som mål, at København:
– skal være et langt mere attraktivt sted at etablere virksomhed, så der kan skabes vækst og arbejdspladser i hovedstaden. Det skal ske gennem en forbedring af rammebetingelserne, effektivisering af de kommunale sagsgange, og i det hele taget ved at gøre det lettere både at etablere ny virksomhed og at flytte sin danske eller udenlandske virksomhed til byen.

– skal gennemgå en stadig byudvikling gennem endnu bedre infrastruktur (f.eks. metro og havnetunnel) og liberalisering af byggereglerne. Vi vil samle de offentlige udbud samt øge antallet af offentlige opgaver, som fremover skal løses af private aktører.
– skal være landets billigste skattekommune, hvad angår kommuneskat. Og det ønske er ikke urealistisk. København er i 2012 den 9. billigste skattekommune med en kommuneskat på 23,8 procent, og der er kun 1,1 procentpoint i difference ned til landets billigste kommune.

– skal effektivisere den offentlige administration og service samt slanke den kommunale sektor. Københavns kommune er Danmarks største arbejdsplads og på mange områder berygtet for forvaltningens ineffektivitet. Sammenligner man med landets mest effektive kommuner, er det tydeligt, at der i København er potentiale for effektiviseringer på en lang række områder (se mere i afsnittene om de enkelte forvaltningsområder); primært ved at flytte ansvaret ud til medarbejderne, så beslutningerne træffes lokalt i stedet for på Københavns Rådhus, og ved øget brug af udbud og udlicitering. Alt sammen effektiviseringer, som i den anden ende kan betyde lavere skat, bedre offentlig sektor og ikke mindst bedre arbejdsforhold for kommunens ansatte.

Overordnet har Liberal Alliance København tre kommunale pejlemærker for Københavns kommune:

1) Danmarks mest effektive kommune
2) Danmarks billigste skattekommune
3) En friere storby

1) DANMARKS MESTE EFFEKTIVE KOMMUNE
Når Liberal Alliance København taler om at skabe gode vilkår for erhvervslivet, er det ikke blot for at gavne erhvervslivet i sig selv. De gode erhvervsvilkår er i høj grad en forudsætning for, at der i fremtiden er arbejdspladser til alle og råd til velfærd, skattefinansierede skoler og institutioner, hospitaler m.m. En stærk privat sektor, som kan vokse og investere, er hele grundlaget for, at den offentlige sektor kan tilbyde de relevante velfærdsydelser.

Men skal vi have råd til at gennemføre de forandringer, som det private erhvervsliv – og dermed også de københavnske borgere – har så hårdt brug for, er det nødvendigt at effektivisere den kommunale forvaltning i samarbejde med de ansatte. Liberal Alliance København vil lægge mere ansvar og kompetence ud til kommunens ledere bl.a. på skoler og inden for social-, sundheds- og kulturområdet. Effektivisering af den offentlige sektor kan ske uden fyringer og uden ”det gør ondt” på nogle, men f.eks. blot ved, at der for hver ti medarbejdere, der fratræder ved naturlig afgang, blot ansættes ni nye offentlige medarbejdere. Denne model er brugt med succes i andre kommuner, f.eks. Horsens med en Socialdemokratisk borgmester. Effektivisering betyder ikke nemlig ikke forringelse af service.

2) DANMARKS BILLIGSTE SKATTEKOMMUNE
Med et samlet budget på 47 milliarder kroner (2012) er der i København plads til besparelser på de fleste forvaltningsområder. Besparelser, der kan give rum til skattelettelser i København, så kommunen på alle områder bliver den billigste skattekommune i Danmark. Målet for Liberal Alliance Københavner, at personskatten skal falde mindst 1 procentpoint i løbet af næste valgperiode (inden 2018) og derefter falde yderligere de kommende år.

I kommunalt regi er grundskyld og dækningsafgift umiddelbart de skatte og afgifter, der har størst indflydelse på erhvervslivets økonomiske vilkår. I 2011 havde Københavns kommune den højeste sats på begge disse afgifter blandt alle kommuner i Danmark. I kommunens 2012 budget fastholdes grundskyld med 34‰, mens dækningsafgiften nedsættes fra 10‰ til 9,8‰.For at gøre København til et attraktivt sted at investere er det nødvendigt, at disse satser sættes markant lavere end i dag.

3) EN FRIERE STORBY
Liberal Alliance København ønsker et København, hvor kommunen blander sig så lidt så Liberal Alliance København: Kommunalpolitisk program 2013-2017 muligt i borgernes dagligdag og pengepung. Et København, hvor kommunen er til for borgernes skyld og ikke omvendt. Hvor kommunen koncentrerer sig om at levere billige, gode og effektive serviceydelser, men i øvrigt lader københavnerne forvalte deres liv efter egne værdier og behov.

En friere storby er også en rigere storby. Københavns kommune kan spare virksomhederne for byrder og administration samt levere borgeres og virksomhedernes skattekroner tilbage. En kommune, som blander sig mindre, og et civilsamfund med mere plads giver også en storby med mere plads til vækst og nyskabelse.

 

Forvaltningsområderne i Københavns Kommune

Liberal Alliance København har opstillet en række konkrete mål og initiativer, der beskriver, hvad vi fremadrettet vil arbejde for at opnå på hvert enkelt af kommunens forvaltningsområder. Gennemgående for alle områder er, at især øget brug af udbud, udlicitering og konkurrenceudsættelse vil være et oplagt redskab til opnåelse af effektiviseringer.

 

BØRN OG UNGE
Området har et samlet årligt budget på 11 milliarder kroner, når drift, service og anlægsudgifter mv. lægges sammen. Pengene går til folkeskolen, dagsinstitutioner, fritidshjem m.m.

I dag bliver alt for få opgaver sendt i udbud, og Liberal Alliance København ønsker derfor krav om, at visse opgaver – dog ikke undervisning i skolerne – i kommunen altid skal i udbud. Liberal Alliance København ønsker øget udlicitering og benchmarking af driften, så konkurrerende, effektive virksomheder kan skabe besparelser og højere kvalitet. Men for at opnå den høje kvalitet kræves også, at kommunen bliver bedre til at definere kravene til opgaverne. Samtidig må der fokuseres på at vælge den billigste løsning på lang sigt – frem for hvad der måske er billigst her og nu.

Grundskolen
Kommunen bør i langt højere grad udlicitere driften – vedligehold, renovering, osv., men altså ikke undervisningen og de pædagogiske opgaver – af skolerne til private aktører. Fri konkurrence giver bedre resultater og flere ressourcer til undervisning. Vi ønsker mere frihed til den enkelte skole og vil derfor gerne decentralisere beslutningsprocesserne i det offentlige. For vi tror på, at beslutninger, der vedrører menneskers hverdag, ligger bedst i hænderne på dem, der bliver berørt. Skolerne skal have ret til at blive selvejende institutioner, hvor skolelederne og bestyrelserne selv har ansvaret for skolernes visioner, økonomi samt ansættelse og afskedigelse af lærere. Dette styres i dag central i kommunen.

Liberal Alliance København vil udvide det frie skolevalg –vi vil hellere guide forældrene til det rette valg, end vi vil bestemme over dem. Vi er modstandere af dannelsen af skoledistrikter der forsøger på at udjævne udsatte områder og bruge skolerne til at løse sociale problemer. Det må være forældrenes valg, hvor deres børn skal gå i skole. Ligesom det må være skolernes eget ansvar at føre en målrettet indsats for at få den ønskede elevsammensætning på deres skoler.

Vi er åbne for etableringen af flere friskoler, og stoler på, at forældrene og børns eget behov og ønsker kan afgøre antallet. Københavnske friskoler har vist sig at kunne skabe et alternativ af høj kvalitet til færre penge, og vi ønsker derfor at sikre en støtte på minimum 75 procent i forhold til folkeskolerne. I stedet for – som i dag – at nedsætte dækningen.

I Liberal Alliance Københavner vi ikke bange for at give rum til forskellighed blandt kommunens skoler. For der er også forskel på eleverne. Danske børn er ikke en homogen enhed, og der skal tages højde for den enkeltes læring. Det betyder også, at talenterne skal udfordres fagligt. Talenterne hjælper desuden de svageste og trækker derfor fællesskabet op. Vi ønsker derfor at efteruddanne lærerne, så de dygtige elever kommer i øget fokus. Skolerne skal gives mulighed for at niveauopdele, da vi mener at fast klassetænkning er kassetænkning. Vi ser med glæde på udbredelse af eliteskoler og profilskoler. Der findes allerede en sports- og en musikalsk profilskole, men vi støtter oprettelsen af flere, eventuelt med en naturfaglig eller sproglig profil.

Liberal Alliance København ønsker gennemskuelighed i skolerne og gøre dem lettere at sammenligne. Vi ønsker at måle skolerne på elevernes videre forløb efter grundskolen: hvor mange procent går videre på en ungdomsuddannelse, videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, osv. Allerede tidligt, bør skolerne foretage evalueringer, og i samarbejde med forældrene sætte mål for eleven. Forældrene skal tage mere ansvar for deres børns udvikling og ligeledes skal børnene tage friheden på sig og tage initiativ. Der skal udvikles en konkurrencementalitet i skolerne, hvor der ses op til de dygtige og flittige.

Daginstitutioner
Liberal Alliance København ønsker at give lederne i de københavnske daginstitutioner større frihed, og forældrene skal opleve at møde fagligt kompetente pædagoger, som er stolte af deres erhverv. Det skal også i langt højere grad være muligt for private aktører at oprette daginstitutioner. Dette kan gøres ved at oprette et samarbejde mellem private virksomheder og kommunen, hvor de private styrer institutionen effektivt, og kommunen hjælper med finansieringen. Vi ønsker fri konkurrence i en model, hvor pengene følger barnet. I dag er der en lang række forhindringer, som gør det svært for de private aktører at komme ind på markedet, og som derfor må lempes; eksempelvis krav til indretning af lokalerne og ude-arealer, samt sikkerhed for privates investeringer ved tidsbestemte kontrakter.

Liberal Alliance København vil endegyldigt afskaffe lukkedage i institutionerne og samtidig indføre en garanti for, at den tildelte institution aldrig ligger mere end fire kilometer fra hjemmet.

På denne baggrund vil Liberal Alliance København arbejde for følgende konkrete tiltag i den kommende valgperiode:
1) At ansvaret for driften i langt højere grad tilfalder den enkelte institution/skole, f.eks. i forhold til ansættelse og afskedigelser.
2) At folkeskolerne i langt højere grad belønnes for gode resultater, f.eks. antallet af unge som får en kompetencegivende uddannelse senere i livet.
3) At der gøres op med lighedstanken i folkeskolen til gavn for alle elever. Dygtige skoler og dygtige børn og unge skal stimuleres – ikke trækkes ned på et middelmådigt niveau. Der skal bruges flere ressourcer på de dygtige frem for de dovne og ligeglade.
4) At der oprettes reelt frit skole- og institutionsvalg. I stedet for at lade kommunaleembedsfolk stå for fordelingen kan valg af skole/institution fordeles let og retfærdigt via et elektronisk system, som forældrene selv benytter.

 

KULTUR
Liberal Alliance København ser ikke blot kultur som en udgift, men også som en investering. Kulturen spiller en vigtig rolle i at gøre København til en attraktiv by, der kan tiltrække både boligsøgende og turister. Liberal Alliance København går derfor konstruktivt ind i debatten om kulturbudgettet på 1,5 milliarder kroner for at få indflydelse på fordelingen på området, der dækker teatre, sportsanlæg, køb af billedkunst, en filmfond mm. Men overordnet ser vi det som et mål at udlicitere og privatisere en betragtelig del af området – især da erfaringer på landsplan viser, at befolkningen benytter idrætsfaciliteter og kulturinstitutioner i samme grad trods en lavere offentlig støtte.

Brugerbetaling
Vores grundlæggende liberale holdning til området er, at kunst og kultur skal være bæredygtig. Kort sagt: De, som ønsker at gøre brug af kulturtilbuddene, må også hovedsagligt finansiere dem. Tager man i dag hele kulturbudgettet og deler det ud på antallet af skatteydere i København, lander man på en pris af lidt over 200 kroner pr. person pr. måned. Det svarer til, at hver person kan købe adgang til alle Københavns kulturtilbud for samme pris som eksempelvis et medlemskab en fitnessklub eller et medlemskab hos en fodboldklub på Østerbro.

Liberalisering af kulturen
Det bør ikke være en kommunal opgave, at vælge hvilke former for kultur, der skal have støtte. Det skaber kun konkurrenceforvridning i kulturlivet og giver private aktører dårligere vilkår end de aktører, der får støtte. I sidste ende er det med til at forringe kvaliteten af det kulturelle udbud, mindske mangfoldigheden og begrænse mulighederne for udvikling af nye tiltag. Konkurrenceforvridningen i kulturstøtten skal undgås, og en liberalisering af kulturen skal bidrage til kvalitetssikring af kulturelle tiltag. Liberal Alliance Københavns målsætning er at liberalisere fordelingen af kulturstøtten. Det kan gøres ved at erstatte den direkte støtte til udvalgte projekter med skatte- og afgiftslettelser generelt til det kulturelle område. En skattelettelse i København vil således skulle ses som en mulighed for borgerne til at selv at vælge, om pengene skal gå til en biografbillet eller en tur i svømmehallen.

Biblioteker
Også på de offentlige biblioteker er der brug for effektiviseringer, som kan være med til at nedsætte behovet for støtte. Selvbetjening på bibliotekerne skal udbredes i endnu højere grad for at mindske behovet for personale, ligesom øget brug af frivillige kræfter (eksempelvis pensionister) eller studentermedhjælpere kunne være en løsning. Tjenester som gratis online musik og gratis udlån af cykler skal afskaffes.

På denne baggrund vil Liberal Alliance København arbejde for følgende konkrete tiltag i den kommende valgperiode:
1) At niveauet af brugerbetaling på kommunale tilbud inden for sports- og kulturområdet skal nærme sig de private tilbud. Kommunen skal ikke drive skattefinansieret fitnesscenter og være i konkurrence til private tilbud.
2) At kommunen skal være langt bedre til at bruge frivillige arbejdskraft i forhold til kulturelle og sportslige tilbud.

 

SUNDHED OG OMSORG
Området dækker bl.a. kommunal tandpleje, genoptræning, forebyggelsesindsats samt pleje, service og boliger for ældre og har et samlet budget i 2012 på ca. 6,3 mia. kroner. På sundheds- og omsorgsområdet vil Liberal Alliance København arbejde for øget udnyttelse af mulighederne for udlicitering og konkurrenceudsættelse, samt offentlig-private samarbejder (OPP). På den måde sikrer vi, at private aktører får mulighed for at spille en større rolle på markedet, og den enkelte borger bør via et voucher-system have mulighed for at købe deres kommunale ydelser, hvor de mener at få den bedste service. I Københavns kommune var udliciteringspotentialet i 2010 på 628 mio. kroner, mens den reelle konkurrenceudsættelse lå på blot 85,8 mio. kroner. Der er med andre ord gode muligheder for effektiviseringer af området.

Konkurrenceudsættelsen bør derfor øges for både plejecentre og i hjemmeplejen, ligesom Liberal Alliance København støtter øget effektivisering af sektoren via oprettelsen af sundhedshuse, der samler forskellige sundhedsfaglige kompetencer under samme tag – og samtidig gør adgangen lettere for borgeren.

Brugen af private aktører vil desuden være vej til styrkelse af selvbestemmelsen. I Liberal Alliance København stoler vi på de faglige kompetencer hos uddannet personale og værner om den personlige frihed. Også for borgere, der grundet sygdom eller alderdom skal have hjælp fra kommunalt hold. Ældre- såvel som sygepleje bør tage udgangspunkt i den menneskelige kontakt og den enkeltes behov i stedet for i et afkrydsningsskema. Desuden skal sundhedsfagligt personale være koncentreret om at hjælpe patienter, mens administration bør varetages af administrativt personale.

Socialpolitik med udgangspunkt i individet
Københavns Kommunes socialpolitiske områdedækker en række målrettede tilbud til børn, unge og voksne, der har store sociale og/eller psykiske problemer, har et handicap, er kriminalitetstruede, voldsramte, prostituerede eller har et stof- eller alkoholmisbrug, som de har brug for hjælp til at håndtere. Området har et samlet budget i2012 på knap 22 mia. kroner.

Socialområdet er grundet sin størrelse et centralt område for effektivisering via øget udlicitering og brug af flere private aktører. Med udgangspunkt i 2010-tallene er det vurderet, at udsættelsespotentialet er på hele 14 mia. kroner. Liberal Alliance København ønsker derfor, at der arbejdes intensivt med konkurrenceudsættelse i de kommende år, og at der indføres et voucher-system.

I Liberal Alliance København mener vi som udgangspunkt, at mennesker er i stand til at tage vare på sig selv – men at der naturligvis skal tages hånd om mennesker, som af den ene eller anden grund er ude af stand til at klare sig selv, og at et samfund skal kunne måles på evnen til at give alle mennesker muligheder. Derfor skal vi have en markant og slagkraftig indsats mod negativ social arv. Gerne ved også at skabe gode rammer for de mange frivillige, der ønsker at gøre en indsats ud fra social omsorg.

Hjælp til de, der har behov
Borgere med fysiske og psykiske handicaps skal tildeles passende hjælp. For borgere med funktionsnedsættelse arbejder Liberal Alliance København for at sikre en tidlig indsats, bl.a. gennem udarbejdelse af individuelle udviklingsplaner i samarbejde mellem den handicappede(eller dennes forældre), kommunen, skole/daginstitution, sygehus og tre faglige eksperter fra den centralfaglige enhed. Formålet med hjælpen er – afhængig af funktionsnedsættelsen – at den enkelte skal have mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, skal den enkelte forsørges med en behovsbestemt ydelse.

Vi vil sikre og bevare de psykiatriske behandlingstilbud, der er behov for. Vi ønsker, at Københavns Kommune er gearet til at løfte fremtidige opgaver. Psykisk syge skal tilbydes behandling med det formål at hjælpe dem til at få et normalt liv. Narkomaner skal tilbydes nødvendige behandlings- og afvænningstilbud. Vi tror på, at det enkelte menneske kan hjælpes til selvhjælp og på sigt skabe sig sit eget liv. Der bør etableres botilbud til stofmisbrugere, der haren psykisk diagnose, og psykiatrisk behandling og misbrugsafvænning bør samles under samme tag. Misbrugere med psykiske lidelser skal desuden havemulighed for længerevarende indlæggelse på institution for afvænning, behandling og resocialisering. Liberal Alliance København støtter derudover oprettelsen af fixerum, som redskab til at sikre både værdighed og helbred for en udsat gruppe. Ligeledes arbejder vi for en forsøgsordning med salg af hash, så markedet flyttes væk fra den organiserede kriminalitet og ud i lyset.

Også rettighederne for børn og unge ligger os stærkt på sinde, og vi vil derfor gribe ind, såfremt disse rettigheder krænkes. Hvis forældrene til et barn ikke magter deres opgave som forældre, skal vi sikre, at der skrides til handling, så barnet ikke tager varig skade. Kriminelle børn og unge, som i dag er socialforsorgens ansvar, skal hindres i at begå kriminalitet på ny; eksempelvis gennem brug af eksempelvis opdragelsescentre eller ungdomskontrakter. Ligeledes vil Liberal Alliance København give kompetenceløft og øget efteruddannelse til socialrådgivere samt et styrket opsøgende arbejde i kommunerne.

Samlet patientforløb
Mange patienter med livstruende sygdomme såsom kræft, sclerose og hjertesygdomme har følelsen af at være kastebold i sundhedsvæsenet, hvor de bliver mødt af forskellige læger og sygeplejersker ved hver indlæggelse, undersøgelse etc. Den oplevelse kan også være til stede hos patienter ramt af psykiske sygdomme. Men netop denne patientgruppe risikerer desuden at blive kastebold hos jobcentret/det offentlige. For da psykiske sygdomme ikke betegnes som værende livstruende, er der ofte en forventning om, at patienten skal hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Liberal Alliance København arbejder derfor for et samlet kommunalt patientforløb, der udover øget service for borgeren vil være en vej til mindre administration. Både læger og sygeplejersker bruger i dag alt for meget energi overflødigt bureaukrati, mens tiden til patienterne er blevet markant mindre.

På denne baggrund vil Liberal Alliance København arbejde for følgende konkrete tiltag i den kommende valgperiode:
Liberal Alliance København: Kommunalpolitisk program 2013-2017
1) At der oprettes en kommunal indgang til det primære sundhedsvæsen gennem sundhedshuse, så borgeren langt mere enkelt kan få effektiv hjælp.
2) At København giver større ansvar til det enkelte plejehjem. Der skal mindre fokus på kontrol af konkrete resultater og mere på gode rammevilkår for ældre og ansatte. Vi tror på ansvar og frihed giver gladere medarbejdere og borgere.
3) Københavns kommune skal ikke ”opdrage” på ældre mennesker. Om de har lyst til at bruge deres sidste tid på at ryge, drikke alkohol eller rød saftevand er op til dem selv. Ældre skal behandles som myndige, selvstændige borgere.
4) At København skal drive en diskussion om vores hash- og narkopolitik, så vi kan gøre op med 40 års fejlslagen politik og kriminalisering. En kriminalisering, som rammer København hårdt med bander, vold og spild af samfundets ressourcer.

 

TEKNIK, INFRASTRUKTUR OG MILJØ
I en storby med en høj befolkningstæthed spiller de fysiske rammer i form af trafik og transport, forsyningsvirksomheder, kommunale tilladelser, byggetilladelser og anlægsarbejder en helt essentiel rolle i borgernes hverdag. Derfor er det Liberal Alliance Københavns mål at skabe en fri og effektiv storby i København. Her er miljø- og teknikområdet en væsentlig brik. Området dækker bl.a. forsyningsvirksomhed, kommunale tilladelser, byggetilladelse og visse anlægsarbejder og har et samlet budget på omkring 5,2 mia. kroner. I dag konkurrenceudsættes op til 80-85 procent af kommunens udgifter til trafik og infrastruktur, og det vurderes, at yderligere omkring 7 procent potentielt kan konkurrenceudsættes.

Liberal Alliance København vil arbejde for en politik, som giver den enkelte borger friheden til at træffe selvstændige valg. Et eksempel på det modsatte er den københavnske trafikpolitik, som tilsyneladende har haft som formål at gøre det så besværligt som muligt at være bilist i byen. Upåagtet af det faktum at biltrafikken i København, indenfor Søerne, var cirka 20 procent lavere i 2010 end i 1970. Årsagen til den oplevede stigning i trængslen ligger altså ikke i flere biler på vejene, men i høj grad i politiske beslutninger om at lave færre spor til biler og f.eks. lukke Nørrebrogade for trafik. Trafikpolitik i København bør efter Liberal Alliance Københavns mening ikke bygge på ideologiske korstog mod bilister, men på at alle borgere har samme ret til at være her – uanset hvad deres transportbehov måtte være. Et eksempel på en lille, simpel og pragmatisk forbedring af parkeringsproblemerne i nogle dele af København kunne være at optegne båse i parkeringsfelterne, så borgerne har nemmere ved at parkere side om side.

Bedre planlægning og friere rammer
I en større målestok ville et styrket og forbedret fokus på planlægningsfasen for de mange anlægsarbejder være en beslutning, der ikke blot medfører færre gener for borgere og virksomheder, men også gør driften af byen betydeligt billigere. Disse midler kan så enten sendes tilbage til borgerne i form af skattelettelser eller bruges til investeringer i vores storby.

Liberal Alliance København ønsker mindre kontrol i kommunen ved at gøre det langt simplere at få behandlet en byggegodkendelse eller -tilladelse. Vi ønsker at liberalisere reglerne for byggeri – også i højden. Vi vil arbejde for, at reglerne for byggeri liberaliseres, og at sagsbehandlingstiderne nedsættes kraftigt. København sakker bagud i forhold til mange kommuner, og unødvendigt bureaukrati i kommunen må under ingen omstændigheder stå i vejen for øget vækst eller for nye forbedringer og renoveringer. Liberal Alliance København vil arbejde for at administrationen i København gøres langt mere effektiv og tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov.

På denne baggrund vil Liberal Alliance København arbejde for følgende konkrete tiltag i den kommende valgperiode:
1) Alt bygge- og anlægsarbejde skal udliciteres. Kommunen skal ikke drive selvstændig virksomhed.
2) Fordelingen af p-pladser i centrum skal organiseres med henblik på at fremme byens forretningsliv mest muligt
3) Byggesagsbehandlingstiden skal sættes ned og være i top ti blandt landets kommuner. I bagatelsager (f.eks. carporte) skal tilladelse anses for at være givet, hvis der ikke inden for en bestemt frist, f.eks. tre måneder, er krævet nærmere sagsbehandling.
4) Der skal indledes en forsøgsordning for højresving for rødt, hvor der er tydeligt skiltet. Modellen kunne være som den, man kender fra f.eks. Berlin, såvel for cykler som biler.
5) Prioritere flere ressourcer til at rense København for graffiti og arbejde for højere straffe for groft hærværk fra Christiansborgs side.
6) Københavns kommune skal ikke stille ultimative krav om sociale klausuler eller overenskomster i forbindelse med udlicitering.
7) At vejarbejde skal koordineres langt bedre, så generne for virksomheder og borgere mindskes. F.eks. ved at lægge anlægsarbejde i byerne, hvor der er mindst trafik, og have faste tidspunkter på året, hvor bestemte veje må opgraves.

 

BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION
Liberal Alliance København mener, at det er vigtigt at holde øje med og måle effekten af diverse integrationsprojekter og evaluere kvantitativt. Uden målinger ved vi ikke, om indsatsen har et reelt resultat, der kan retfærdiggøre de store beløb, som hvert år bruges på integrationsprojekter. Der har de seneste år været eksempler på en række projekter, der mest af alt har akademisk interesse; f.eks. projekter med formålet at lære ældre indvandrerkvinder at tage bussen til jobcenteret o. lign. Sådanne projekter skal stoppes. Det personlige ansvar for at ville indgå i samfundet skal spille en større rolle i den kommunal integrationspolitik.

Beskæftigelsesområdet
Området har et samlet budget på omkring 6,1 milliarder kroner ud af kommunens samlede budget på 47 milliarder kroner. Størstedelen af pengene går til aktiveringsindsatsen. Liberal Alliance København mener, at der er behov for at gennemgå dette område med en tættekam, så vi fremover undgår at bruge ressourcer uden effekt. Der skal tværtimod skabes resultater, som står mål med de store beløb, der anvendes på området.

De vigtigste ingredienser, når det kommer til at spørgsmålet om øget beskæftigelse, er at sikre lave skatter og ordentlige rammebetingelser for virksomhederne. Det er de private virksomheder, der skaber jobs – og dermed sikrer integrationen i samfundet. Jobskabelse og inddragelse sker ikke gennem hovedløs aktivering. Københavns kommune bør facilitere en beskæftigelsesindsats, som udelukkende overholder lovkravene fra Christiansborg, og ellers blande sig mest muligt udenom. Kommunens brug af offentlige løntilskud til kommunalansættelse bør begrænses mest muligt.

På aktiveringsområdet har der tidligere været mindre gode erfaringer med brugen af udlicitering til “anden aktør”. Ikke fordi udlicitering som sådan er en dårlig idé, men kravene ikke har været klare nok. Det har lade en række virksomheder tilbyde pipfuglekurser uden det har hjulpet de ledige videre til reelt arbejde. Området er derfor i udgangspunktet egnet til at findebudget- og effektiviseringsbesparelser på.

På denne baggrund vil Liberal Alliance København arbejde for følgende konkrete tiltag i den kommende valgperiode:
1) At der skal luges ud i diverse integrationsprojekter, hvor værdien ikke står mål med de ressourcer, der benyttes. Arbejdsmarkedet er den væsentligste motor for integration, og kommunens primære opgave er derfor at skabe gode kommunal rammer for arbejdsmarkedet. Integration handler først og fremmest om at tage personligt ansvar for ønsket om at være del af det samfund, man bor i.
2) At Københavns kommune skal begrænse sin aktiveringsindsats til det absolutte minimum, som loven kræver. De ressourcer, som frigives, skal gå tilbage til borgere og virksomheder via skattenedsættelser, samt benyttes til at lette bureaukrati for virksomhederne. Det skaber jobs. I modsætning til ligegyldige pipfugle-kurser.
3) Privat beskæftigelse kan i nogen grad drives fra Københavns Rådhus ved at udlicitere flere opgaver til private virksomheder. Samtidig sparer Københavns Kommune skatteborgerne for penge til ineffektiv drift.

 

DEMOKRATI OG STYREFORM
Liberal Alliance København tror på øget decentralisering og lokalt demokrati. Beslutningerne ligger bedst i hænderne på de mennesker, der har ansvaret og kendskabet lokalt. Dog vil vi gerne diskutere, om de af kommunen nedsatte lokaludvalg reelt repræsenterer deres lokalområder på bedste vis i dag. Med et budget på 1,2 millioner kroner per bydel og dertilhørende sekretariat er det bl.a. nødvendigt at se på, om lokaludvalgene er for foreningsstyrede, og om de inddrager det lokale erhvervsliv tilstrækkeligt, eller om de i realiteten mest af alt er et fordyrende led i den kommunale administration. Liberal Alliance København er i udgangspunktet tilfredse med den nuværende styreform i København med seks fag-borgmestre og én overborgmester. Vi er dog samtidig åbne over for alternativer, der øget gennemsigtigheden, effektiviteten og demokratiet i Købehavns Kommune.

En effektiv og billig kommune
Som indikeret under de forskellige forvaltningsområder er det Liberal Alliance Københavns politik at se på hvert område og vurdere budgettets størrelse i forhold til effektivitet – og hver gang stillespørgsmålet: Hvordan opnår vi en bedre service, en mere effektiv forvaltning og drift, mere frihed til borgerne og mere lokalt ansvar for medarbejdere og borgere, og hvad er potentialet for udlicitering og privatisering? Liberal Alliance ønsker helt overordnet set at slanke og effektivisere Københavns kommune. Endelig går Liberal Alliance København ind for, at København i mindre grad skal bidrage til den kommunale udligningsordning, idet der i beregningen af udligning bør tages højde for boligpriserne og andre leveomkostninger i forskellige dele af landet. Ligesom uligningsordningen skader kommunernes egen vilje til at arbejde mere effektivt. Dette besluttes dog ikke på Københavns Rådhus, men Liberal Alliance arbejder på dette i Folketinget.

På denne baggrund vil Liberal Alliance København arbejde for følgende konkrete tiltag i den kommende valgperiode:
1) At lokaludvalgene nytænkes. Rammerne for frivilligt engagement i det lokale samfund skal udvides, men skal primært drives fra borgerne og ikke kommunens side
2) At arbejde for udligningsordningen mellem kommuner reduceres på en måde der afspejler, at nogle kommuner er effektive, mens andre ikke er. Københavns borgere skal ikke betale for skattelettelser og svømmehaller i Herlev, Brøndby eller Tårnby.