Sundhed og omsorg

Liberal Alliance ønsker et København, der er for alle. København skal som landets hovedstad kunne rumme alle, og derfor skal forebyggelse og sundhedspleje for børn fungerer upåklageligt. Også de ældre og fysisk og psykisk handicappede borgere skal kunne leve et godt liv i København.

Området for sundheds- og omsorgspolitik har et samlet budget i 2017 på ca. 6,5 mia. kroner  og dækker kommunal service indenfor områderne:

  • Forebyggelsesindsats og pleje samt service og boliger for ældre
  • Sundhed og forebyggelse, pleje og genoptræning, der foregår i kommunalt regie
  • Hjemmesygepleje
  • Socialpsykiatri
  • Børn, sundhedspleje for spædbørn og tandpleje for børn og unge op til 18 år)

 

Liberal Alliance Københavns sundheds- og omsorgspolitik har til formål, at sikre en effektiv og ukompliceret adgang til det kommunale sundheds- og omsorgsområde for alle, der har behov. Bureaukrati og systemets træghed skal ikke stå i vejen for at få den nødvendige hjælp, og administrationen skal minimeres.

Børn, ældre og handicappede skal kunne trives i storbyen på lige fod med byens ressourcestærke borgere, og modtage den pleje og omsorg, de har brug for på en effektiv og let tilgængelig måde, og med størst mulig valgfrihed.

 

Liberal Alliance mener at indsatsen skal tage afsæt i fire grundprincipper:

  • Øget frit valg for borgeren ved at pengene følger borgeren
  • Ukompliceret adgang til en effektiv og sammenhængende kommunal service
  • Udvidet samarbejde med private aktører
  • Fremtidssikring af servicen gennem åbenhed overfor nye innovative løsninger og ny teknologi

 

Liberal Alliance København vil:

·         Arbejde for at borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får tidlig diagnosticering og opfølgning

·         Udvide samarbejdet med private aktører inden for sundhed og omsorg

·         At kommunen koncentrerer sig om at levere billige, gode og effektive serviceydelser, men i øvrigt lader de ældste forvalte deres liv efter egne værdier og behov.

·         At ældre borgere får øget frit valg imellem plejehjem.

·         At patientforløbet i overgangen mellem region og kommunen effektiviseres og sagsgangene i samarbejdet og internt imellem forvaltningerne afbureaukratiseres.

·         At pleje-, genoptrænings- og omsorgsområdet konkurrenceudsættes og at kommunen gør større brug af private aktører på pleje, genoptrænings- og omsorgsområdet

·         Fremme brugen af velfærdsteknologi for at fremme effektiviteten i plejen og aflaste personalet mest muligt

·         Arbejde for, at der indføres udeblivelsesgebyr hvis planlagte aftaler om behandling hos børnetandplejen eller besøg fra sundhedsplejersken ikke overholdes.

·         Arbejde for at tandlægebehandling bliver gratis for personer, der er udsat for ulykker, der skader deres tænder eller personer der lider af kroniske tandlidelser, og personer der er ramt af sygdom, som medfører tandproblemer, eller hvor behandlingen medfører tandproblemer.

·         Sikre, at patienter, der er klar til at gå i gang med genoptræningen, men som ikke er startet på det relevante forløb efter en uge, skal have mulighed for at vælge et andet tilbud fra en privat udbyder.

 Fysisk og psykisk handicappede – hjælp til de der har behov

Liberal Alliance vil arbejde for, at borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, får sikret en tidlig indsats i diagnosticering af funktionsnedsættelsen og den efterfølgende kommunale opfølgning. Dette skal ske gennem et tæt og effektivt samarbejde mellem kommunen og regionen. Dobbeltudredninger skal undgås ved effektiv informationsudveksling imellem region og kommune, og ved at borgeren inddrages.

Borgere med fysiske og psykiske handicaps skal tildeles passende hjælp af kompetente fagpersoner i såvel private som offentlige tilbud. Det skal, ud fra princippet om ukompliceret adgang til effektiv kommunal service. Det skal også være nemt for borgerne og deres pårørende at komme i kontakt med kommunen omkring den enkelte borgers plejeforløb og eventuelle botilbud.

 

Udvidet samarbejde med private aktører

Liberal Alliance København ønsker, at udvide samarbejdet med private aktører på området for tilbud til borgere med funktionsnedsættelser og fysisk og psykisk handicappede borgere. Formålet er at sikre en bred palette af tilbud, der kan imødekomme flest mulige af borgernes individuelle behov. Der skal være gennemsigtighed i tilbuddene, og pengene skal følge borgeren, så de bedste tilbud kan udvikles og fungere til borgernes tilfredshed.

Brugen af private aktører vil desuden være en vej til styrkelse af selvbestemmelsen. I Liberal Alliance København stoler vi på den faglige kompetence hos uddannet personale, såvel i private som i offentlige organisationer og sætter den enkelte borgers personlige frihed højt. Også for borgere, der grundet sygdom eller alderdom skal have hjælp fra kommunalt hold. Ældreomsorg og sygepleje bør tage udgangspunkt i den menneskelige kontakt og den enkeltes behov i stedet for standard formularer og afkrydsningsskemaer. I tilfælde, hvor den enkelte borger ikke selv er i stand til at give samtykke, skal der tages udgangspunkt i værges og plejepersonales vurdering.

Indsatserne skal ske uden unødigt bureaukrati og med fokus på de borgernære ydelser. Liberal Alliance vil gerne have flere varme hænder end kolde hænger (varme timer frem for kolde timer).

Alene hvor der er en tvist imellem en værges og plejepersonalet vurderinger, skal juridisk proces indledes. Et sådant eksempel kunne være ved flytning uden samtykke af ikke myndige personer mellem botilbud indenfor kommunen.

 

Ældre skal have en værdig alderdom med individuel pleje

Liberal Alliance København ønsker, at forbedre trivsel og velvære hos de ældste borgere. Kommunen er til for borgernes skyld og ikke omvendt. Kommunen skal koncentrere sig om at levere billige, gode og effektive serviceydelser, men i øvrigt lader de ældste forvalte deres liv efter egne værdier og behov.

Gennemsnitsalderen i den danske befolkning er igennem de sidste fire år steget med et år om året[1]. Der vil derfor i de kommende år blive flere ældre medborgere[2], også i Københavns Kommune, i dag bor der over 62,000 ældre i København. Budgettet for 2017 er 3,5 milliarder indenfor ældre service. Dette store beløb skal give størst mulig værdi for de ældre, blandt andet ved et godt samarbejde med eksterne parter, private virksomheder og andre offentlige myndigheder, eksempelvis regionerne.

 

Effektivt samarbejde mellem kommunen og regionen

Det kommunale system skal derfor have øget fokus på at sikre en et effektivt samarbejde og en stærk koordinering imellem kommunen og det regionale sundhedssystem, samt de privat praktiserende læger ved indlæggelser og udskrivning samt genoptræning efter behandling på hospitalerne.

Liberal Alliance København ønsker at støtte de ældre københavneres mulighed for en værdig og selvbestemmende alderdom, også når de får behov for hjælp. Vi støtter derfor op om Ældreministeriets politiske linje for et værdigt liv for ældre på plejehjem, hvor de ældste kan fortsætte et liv, der ligner det de kommer fra. Liberal Alliance København arbejder for få køkkenerne tilbage på plejehjemmene og lette indsigten i de tilgængelige plejehjemstilbud, for at fremme de ældres frie valg. Der skal fokuseres på hjemmenes kerneopgaver fremfor unødvendigt administration.

Liberal Alliance København ønsker at skabe ”levehjem” i stedet for plejehjem, for derigennem skabe en større trivsel blandt beboere, familier og medarbejdere, mindre medicinforbrug, lavere sygefravær og bedre arbejdsmiljø på Kommunens 41 plejehjem og 8 demenscenter.

I Liberal Alliance København går vi ind for at der gives større ansvar og frihed til prioritering til det enkelte plejehjem. Der skal være mindre fokus på kontrol af konkrete resultater og mere fokus på gode rammevilkår for ældre og ansatte. Vi tror på, at ansvar og frihed giver gladere medarbejdere og gladere ældre.
Frit valg for den enkelte borger

Liberal Alliance København mener, at ældre borgere skal have øget frit valg imellem plejehjem. Viden om de forskellige plejehjemstilbud skal i videst muligt omfang gøres tilgængeligt for de ældre, så de kan vælge det mest relevante tilbud med størst mulig tilfredshed for den enkelte borger. Der skal være gennemsigtighed i plejetilbuddene, og de ældre skal selv, eksempelvis via et vouchersystem, have mulighed for at vælge frit imellem genoptræningssteder og personligt plejepersonale.

De ældre bør via et vouchersystem gives mulighed for at købe de ydelser, hvor de mener, de får den bedste ydelse og service. Ønsker den enkelte ældre at prioritere kontinuitet i det plejepersonale, der kommer i hjemmet hos den ældre, skal det også kunne lade sig gøre.

Frihed, konkurrence og mangfoldighed skal være i højsædet i ældreplejen, fordi mennesker er forskellige, også når de bliver ældre. Københavns kommune skal ikke ”opdrage” på ældre mennesker. Om de har lyst til at bruge deres sidste tid på at ryge, drikke alkohol eller rød saftevand er op til dem selv. Ældre skal behandles som myndige og selvstændige borgere.

I tilfælde, hvor den enkelte ældre ikke er i stand til at vælge selv, f.eks. ved demenslidelser, er vedkommendes bosted forpligtet til, i samråd med pårørende, at sammenstykke den mest relevante brug af den ældres vouchers, med afsæt i den ældres behov. Ved større beslutninger som flytning uden samtykke, skal den demente ældres vurderes af pårørende og det eksisterende plejetilbud.

 

Ukompliceret adgang til effektiv offentlig service

Liberal Alliance København ønsker, at afbureaukratisere sagsgangene i samarbejdet mellem region og kommune og internt imellem forvaltningerne, bl.a. via samlede patientforløb. I disse vil vi sikre og optimal udnyttelse af sundhedssystemernes IT-løsninger samt borgernære videndelingssystemer som f.eks. Sundhed.dk. Formålet er at undgå unødigt dobbeltarbejde og udgifter til f.eks. gentagelser af sundhedsmæssige udredninger hos de praktiserende læger ved henvisning til genoptræning efter hospitalsindlæggelse. Hidtil er vurdering af genoptræningsbehov foregået først regionalt i forbindelse med indlæggelse på hospitalerne, og efterfølgende er borgeren så blevet undersøgt igen kommunalt ved henvisning til kommunale genoptræningstilbud.

Liberal Alliance København ønsker, at fremme tilliden imellem det offentlige sundheds- og fagpersonale på tværs af kommuner og regioner, hvorfor de kommunale tilbud bør kunne iværksætte genoptræning og behandling umiddelbart på baggrund af anvisninger fra det regionale sundhedssystem.

Effektivisering af overgangene imellem region og kommunen indebærer bl.a. at ældre eller handicappede borgere, som ikke har pårørende der kan hjælpe dem, skal gives muligheden for at have en enkelt hjælpeperson i kommunen til at lette overgangen imellem regionale hospitalsophold og kommunal genoptræning for den ældre borger.

Liberal Alliance København vil have undersøgt om de nuværende forvaltninger er indrettet på den mest effektive måde så de understøtter behandling og pleje på tværs af f.eks. sundheds- og omsorgsområdet, og socialområdet. Den mest smidige og ukomplicerede sagsbehandling har højeste prioritet for Liberal Alliance så vi begrænser brugen af ”kolde timer” og administration mest muligt til fordel for borgerne.

 

Øget brug af private aktører og konkurrenceudsættelse

Liberal Alliance København ønsker en øget konkurrenceudsættelse og brug af private aktører på pleje, genoptrænings- og omsorgsområdet. Det betyder, at hvis der findes private udbydere af en ydelse, skal der som udgangspunkt ikke etableres en offentlig pendant til disse i kommunen. Hvis der er en service i kommunen i forvejen skal den konkurrenceudsættes ved at private leverandører inviteres til at give tilbud.

Liberal Alliance København mener, at der skal gives plads til at borgerne kan indgå enkle samarbejdsaftaler med de private aktører, som kan tilbyde større kontinuitet ved brug af f.eks. voucherordninger. Herved sikres at den enkelte ældre får flere valgmuligheder.

Liberal Alliance København vil arbejde for øget udnyttelse af mulighederne for udlicitering og konkurrenceudsættelse, samt offentlig-private samarbejder (OPP) på sundheds- og omsorgsområdet. I Københavns kommune var udliciteringspotentialet i 2015 på 787,9 mio. kroner, mens den reelle konkurrenceudsættelse lå på blot 146,5 mio. kroner. Der er tydeligvis plads til forbedringer af hensyn til borgerne og kommunens udgiftsniveau og dermed skatteudskrivning.

Konkurrenceudsættelsen bør derfor øges for både plejecentre og i hjemmeplejen, ligesom Liberal Alliance København støtter øget effektivisering af sektoren via brugen af sundhedshuse, der samler de sundhedsfaglige kompetencer under samme tag – og samtidig gør adgangen lettere for borgeren.

I Liberal Alliance vil fremme brugen af velfærdsteknologi for at øge effektiviteten i plejen og aflaste personalet mest muligt. Vi vil endvidere løbende forholde os til hvordan nye velfærdsteknologier og apps samt telemedicin kan sikre effektive frit valgs- ordninger og bedre, enklere kommunikation indenfor de forskellige plejeområder.

 

Børn – forebyggelsestilbud med respekt for familier og sundhedspersonale

Københavns Kommunes Børnetandpleje tilbyder forebyggende rådgivning og kompetent tandpleje og -behandling til børn og unge under 18 år.

Liberal Alliance København ønsker, at styrke respekten for de professionelle faggrupper, der arbejder i sundheds- og børnetandplejen, og øge borgernes bevidsthed om det forpligtende fællesskab. Liberal Alliance vil derfor arbejde for, at der indføres udeblivelsesgebyr hvis planlagte aftaler om behandling hos børnetandplejen eller besøg fra sundhedsplejersken ikke overholdes. Udeblivelsesgebyret, der skal bidrage til at mindske ressourcespildet, kan i sidste ende modregnes i børnecheck eller over skatten, såfremt de ikke betales.

 

Mere rimelighed i tandplejen
På trods af en lang række komplicerede tilskudsordninger, der giver store mængder tomt administrationsarbejde for tandlæger og embedsmænd, er der fortsat danskere, der rammes af alvorlige og uforskyldte tandulykker og -sygdomme, og som har ringere muligheder for at blive behandlet, end borgere, der rammes af andre ulykker og sygdomme.

Liberal Alliance vil arbejde for at tandlægebehandling bliver gratis for personer, der er udsat for ulykker, der skader deres tænder eller personer der lider af kroniske tandlidelser, og personer der er ramt af sygdom, som medfører tandproblemer, eller hvor behandlingen medfører tandproblemer. Budgettet for voksentandpleje i Københavns Kommune er på 30 millioner i 2017.

 

Garanti for hurtig genoptræning
I en undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen fremgår det, at ”den reelle ventetid på genoptræning efter Sundhedsloven for 32 pct. af kommunerne er op til en uge. 47 pct. af kommunerne har en ventetid på op til 2 uger, og i 11 pct. af kommunerne er ventetiden på op til 3 uger. 1 pct. af kommunerne har en ventetid på op til 4 uger, og 1 pct. af kommunerne har en ventetid på op til 5 uger”.

Der er en tendens til, at genoptræningsforløb kommer sent i gang, med de store gener det giver patienterne. Liberal Alliance vil sikre, at patienter, der er klar til at gå i gang med genoptræningen, men som ikke er startet på det relevante forløb efter en uge, skal have mulighed for at vælge et andet tilbud fra en privat udbyder.

 

Samlet patientforløb
Mange patienter med livstruende sygdomme såsom kræft, sclerose og hjertesygdomme har følelsen af at være kastebold i sundhedsvæsenet, hvor de bliver mødt af forskellige læger og sygeplejersker ved hver indlæggelse, undersøgelse etc., og hvor livsbevarende operationer alt for ofte aflyses grundet eksempelvis udskiftning og sygdom blandt personalet. Den oplevelse kan også være til stede hos patienter ramt af psykiske sygdomme. Men netop denne patientgruppe risikerer desuden at blive kastebold hos jobcentret/det offentlige. For da psykiske sygdomme ikke betegnes som værende livstruende, er der ofte en forventning om, at patienten skal hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet.

Liberal Alliance København arbejder derfor for et samlet kommunalt patientforløb, der udover øget service for borgeren vil være en vej til mindre administration. Både læger og sygeplejersker bruger i dag alt for meget energi overflødigt bureaukrati, mens tiden til patienterne er blevet markant mindre.

[1] Claus Skytte: Kunstige Kolleger, Forlaget Skytsengel, 2017


Beskæftigelse og integration
Børn og unge – institutioner og skoler
Kultur og fritid
Det sociale område
Sundhed og omsorg
Teknik og miljø