Børn og unge

Ansvaret og friheden skal tilbage til familierne

En god og tryg barndom er det vigtigste i livet. Det er barndomsårene, der tegner tilværelsen resten af livet, og en stor del af de sociale og sundhedsmæssige problemstillinger senere i livet skyldes forhold i barndommen. I ungdommen skabes de uddannelsesmæssige og sociale kompetencer, der skal til for at begå sig i samfundet.

Børn og unge i Københavns Kommune skal have de bedst mulige rammer for at udnytte deres egenskaber til det yderste og kunne leve det liv, som de ønsker. For langt de fleste er det noget, de enkelte familier er bedst til at sikre. Det er ikke kommunalt formynderi og bureaukrati, der sikrer den gode barndom.

Ligesom voksne er alle børn forskellige. Børn har forskellige interesser, præferencer, væremåder og behov. Det er naturligt, at det er op til forældrene at bestemme, hvilken institution eller skole deres barn skal gå i. Nogle forældre ønsker skovbørnehaver, andre vuggestuer med fokus på kreativitet og musik, andre igen noget helt tredje.

Det samme gør sig gældende på skoleområdet. Vi må have tillid til, at de enkelte familier bedst ved, hvad der er godt for deres børn. Og tillid til at lærerne, pædagogerne og lederne er gode til deres arbejde, hvis bare de får lov til at gøre det, de er bedst til og samtidig slippe for unødvendigt og tidskrævende papirarbejde.

Liberal Alliance København vil:

·         Luge ud i mængden af regler, kontroller og dokumentationskrav i både daginstitutioner og folkeskoler.
·         Skabe flere selvejende institutioner og friskoler.
·         Fortsat modarbejde folkeskolereformen med alle de kommunale lempelser loven giver mulighed for, herunder brug af forsøgsskoler.
·         Give skolerne selvejerskab eller gøre dem til forsøgsskoler.
·         Nedlægge skoledistrikterne og indføre 100 pct. frit skolevalg.
·         Sætte faglighed i fokus i folkeskolen og gøre resultaterne gennemsigtige for borgerne ved bl.a. at offentliggøre karaktergennemsnit for den enkelte skole.
·         Nedlægge klyngerne og indføre 100 pct. frit valg af børnepasning.

Folkeskolen tilbage til folket

København skal søge at blive forsøgskommune, så der i videst mulig grad dispenseres fra de tusinde af lærings-, mål- og undervisningskrav, der regulerer skolernes dagligdag ned til mindste detalje. Det må være op til de enkelte skoler at sammensætte skoledagen, som de mener er bedst.

Af samme årsag har Liberal Alliance på landsplan altid modarbejdet heldagsskolen og arbejdet for at skabe frie og selvstændige skoler. Senest er det sket ved, at vores undervisningsminister Merete Riisager har åbnet op for 50 forsøgsskoler, som kan få kortere og mere varierede skoledage. Liberal Alliance København har sikret flertal i Borgerrepræsentationen for, at Københavns Kommune søger om at få del i de 50 forsøgsskoler.

Liberal Alliance København vil fortsætte arbejdet med, at skolerne skal kunne blive til selvejende institutioner, hvor skolelederne og bestyrelserne selv har ansvaret for driften af skolen – herunder ansættelse af skoleledere, budget og pædagogiske såvel som faglige rammer.

Liberal Alliance tror ikke, at man kan skabe en god folkeskole fra et skrivebord i centraladministrationen. Det er det, der er forsøgt i flere årtier – senest med heldagsskolen, som er endnu et forsøg på at lave en ”one size fits all”- folkeskole til vidt forskellige børn med forskellige behov fra vidt forskellige lokalområder.

Frie skoler vil kunne tage hensyn til de lokale behov, de enkelte børn og det omkringliggende samfund og dets særlige karakteristika. Nogle steder ville der være skoler med fokus på kreativ læring og leg, andre skoler vil have fokus på det boglige, nogle tredje skoler vil fokusere på niveauopdelt undervisning og så fremdeles. Det smukke er, at der vil være noget, der passer til de fleste børn og familier, fordi de er forskellige. Den eneste forudsætning er, at skolen bygger på et værdigrundlag, der ikke er i modstrid med de danske værdier.

Vi skal væk fra den kommunale og politiske styring, som kun har kastet større klassekvotienter og mindre faglighed af sig.

 

Friheden tilbage til institutionerne – et opgør med overadministration og bureaukrati

Liberal Alliance vil arbejde for at institutioner bliver selvejende, selvstyrende og frie. På den måde kan det etableres konkurrence mellem institutionerne, hvilket vil skabe en større dynamik og mangfoldighed i udbuddet af institutionsydelserne.

Pengene skal i større omfang følge barnet, og det skal være op til den enkelte institution selv at prioritere midlerne. Der bør som udgangspunkt være så lidt kontrol med institutionerne som muligt. I stedet skal man stole på fagligheden i de enkelte institutioner og forældrenes engagement.

Inden for børnepasningsområdet sammenlægges børnehaver og daginstitutioner, og i stigende grad oplever personalet, at kontrol og papirarbejde fylder i dagligdagen. Otte ud ti pædagoger mener ifølge BUPL, at der skal luges ud i alle de administrative dokumentationskrav, der tager tid fra børnene. Og kun tre ud ti pædagoger føler i samme undersøgelse, at kommunen gør brug af alt dokumentationsarbejdet.

Refleksionsskemaer, obligatoriske sprogtest, overleveringsskemaer, lege- og læringsvurderingsmiljøer, dialogvurderinger, kvalitetsrapporter, aktionslæringsskemaer, trivselsmålinger, handleplaner og pædagogiske læreplaner er blot nogle af eksemplerne på det ”dokumentationshelvede”, som dagligt tager tid fra nærvær med børnene.

Liberal Alliance København vil give friheden og ansvaret tilbage til forældrene, institutionslederne og pædagogerne. Det kan vi ved at luge ud i overflødige regler og dokumentationskrav, mens der søges frikommuneforsøg på de områder, hvor reglerne er besluttet i Folketinget.

Liberal Alliance København ønsker vi flere selvejende og frie institutioner, hvor hverdagen tilrettelægges lokalt med forældrene. De selvejende institutioner skal også have mere frihed og ansvar – eksempelvis over eget budget, som i dag er bestemt af kommunen.

 

100 pct. frit valg og konkurrence – stop kommunens centrale styring

Innovation, konkurrence, faglig nytænkning og et mangfoldigt udbud af skoler sikres bedst gennem et frit valg mellem frie og selvstændige skoler. I dag er de frie valg begrænset af skoledistrikterne, der reelt betyder, at forældrene har svært ved at vælge ’drømmeskolen’, hvis det ligger i et andet distrikt. Liberal Alliance København ønsker derfor at ophæve skoledistrikterne og tillade 100 pct. frit skolevalg til forældrene.

Liberal Alliance ønsker også at nedlægge klyngerne, så der er 100 pct. frit valg på børnepasningsområdet.

 

Fagligheden skal sættes i højsædet i folkeskolen

Fagligheden halter i de københavnske folkeskoler. På trods af at de københavnske folkeskoler er blandt landets dyreste, så er vi også blandt de dårligste. Når man måler på undervisningseffekt – altså evnen til at løfte elevernes faglighed korrigeret for socioøkonomiske forhold – er de københavnske folkeskoler nr. 82 ud af landets 98 kommuner. Det er blandt andet et resultat af socialdemokratisk lighedsmageri (”hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære”) og vanetænkning, hvor faglighed, niveaudeling og konkurrence er ”fyord”, mens der tydeligvis er mere fokus på at opnå laveste fællesnævner.

Udviklingen vendes ved at give friheden tilbage til skolerne og tillade en langt højere grad af konkurrence og frit valg mellem skolerne og derved også lægge op til flere profilskoler.

Men fagligheden skal være i fokus og en essentiel konkurrenceparameter – derfor bør kommunen offentliggøre og synliggøre for forældre, hvordan resultaterne og progressionen i undervisningseffekten er i de enkelte skoler fra år til år.

Den suverænt bedste måde at løfte det faglige niveau på, er dog ved at få endnu bedre lærere. Dygtige, engagerede lærere gør en stor forskel for børns læring – og lærerfaget fortjener mere respekt, prestige og bedre lønforhold. Et godt arbejdsmiljø med lavt sygefravær, færre aflysninger og vikartimer har også stor betydning for fagligheden.

Derfor bakker Liberal Alliance København op om den landspolitiske linje, hvor ønsket er at gøre læreruddannelsen til en universitetsuddannelse.

 

Fokus på integration i en tidlig alder

Københavnske folkeskoler er særligt udfordret der, hvor andelen af tosprogede elever er høj. Samtidig er det et velkendt problem, at flere børn fra ikke-vestlige hjem har svært ved det danske sprog ved skolestart. Det er et udtryk for, at den danske velfærdsstat og dets systematiske klientgørelse af nye danskere har medført en katastrofal integration, hvor mange nye borgere ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet og videregiver sunde værdier til deres børn – herunder det danske sprog. Børn, der går hjemme inden skolestart, får heller ikke udviklet deres sproglige og sociale kompetencer.

Liberal Alliance København mener, at kommunen skal sprogscreene børn i en tidlig alder og sørge for, at de får den undervisning, der skal til, så de kan dansk, inden de starter i skole.

Liberal Alliance København vil til hver en tid støtte op om, at børn er hjemme ved familien frem for i institutioner – men det skal ikke være på skatteydernes regning, og det må være et krav, at man kan dansk, når man starter i folkeskolen.


Beskæftigelse og integration
Børn og unge – institutioner og skoler
Kultur og fritid
Det sociale område
Sundhed og omsorg
Teknik og miljø