Det sociale område

København har som landets hovedstad og storby en sammensat befolkning med sociale problemer og udfordringer af forskellig art. Derfor er der brug for en socialpolitik, der tager højde for forskellighed, både hvad angår indsats, tilgang og tilbud til de forskellige grupper i byen. Samtidig må socialpolitikken have øje for den enkelte borger, individet og individet i gruppen.

Liberal Alliance København mener, at Københavns Kommune skal blive bedre til at tage hånd om socialt udsatte og sårbare borgere. Det gælder grupper af: Stofbrugere, alkoholikere, hjemløse, sexarbejdere, psykisk syge, handicappede, kriminalitetstruede, radikaliseringstruede og voldsramte. København har mange borgere, der befinder sig på kanten af samfundet. Det gælder børn, unge, voksne og ældre.

Liberal Alliances socialpolitik skal ses som en håndsrækning til de udsatte og sårbare mennesker. Den skal sikre, at de får den fornødne hjælp, særlig hjælp til selvhjælp i de tilfælde hvor det er muligt. Ingen borgere skal stå udenfor samfundet mod deres vilje, og det er vores opgave at sørge for at lovgivningen ikke spænder ben for at de bliver aktive medborgere, der bestemmer over deres eget liv.

Liberal Alliance København vil:

·         Fortsætte driften af fixerum, og fixelancen. De skal udbredes til hele byen.

·         Foreslå forsøg med salg af hash til eget forbrug, frikommuneforsøg.

·         Give frit valg og behandlingsgaranti på maksimalt tre dage for stofmisbrugere.

·         Have mere nærpoliti og samarbejde omkring misbrug.

·         Kommunen hastebehandler socialt udsattes sager, der har økonomiske og andre alvorlige konsekvenser for den enkelte.

·         Implementering af ”Housing First”, der tilbyder hjemløse egen bolig.

·         Styrke kommunens opsøgende arbejde i forhold til radikalisering og til kriminelle børn og unge.

Stofmisbrugere skal hjælpes, ikke straffes

København har som andre store byer i Danmark og resten af verden et højere antal stofmisbrugere pr. indbyggere end de mindre byer. Stofmisbrugerne søger mod de større byer på grund af ”stofscenen” og tilgængeligheden af stoffer, men også på grund af tilbud som fixerum. Vesterbro er Nordeuropas største stofscene målt per stofindtag. Det er en stor udfordring for Københavns Kommune, men samtidig giver det byen mulighed for at gå forrest og udbrede tilbud, kommunale som civilsamfundsmæssige, og gode erfaringer til andre byer. Faktisk er det ikke kun en mulighed, men også en forpligtelse.

En af vores fornemmeste opgaver er nemlig at sikre sundhedstilbud til de svageste i samfundet så som stofmisbrugere. Derfor skal klapjagten på dem stoppe omgående. Det er umenneskeligt og på kant med grundlæggende menneskerettigheder. Mennesker, der gør skade på sig selv, skal ikke straffes med bøder eller fængsel, de skal hjælpes.

 

Fortsat drift af fixerum, fixelancen og udbredelse af dem til hele byen

At sikre ordentlige forhold for stofmisbrugere er en absolut mærkesag for Liberal Alliance i København. Vi skal sikre fortsat drift af byens fixerum, f.eks. ved at holde døgnåbent, og arbejde for at udbrede dem til hele byen. Et fixerum er et sundhedstilbud. Det gælder også det mobile fixerum, fixelancen. Den har den umiddelbare fordel at den er mobil og kan køre rundt i byen og være med til at skabe trygge rammer for stofmisbrugere i andre bydele end Vesterbro, hvor den udelukkende har holdt.

I et svar fra Socialforvaltningen d. 27. oktober 2015, peges der på, at man med fordel kan flytte fixelancen til Sundholm på Amager. Fixelancen kan imidlertid kun holde et sted af gangen. Vi foreslår derfor, at udvide ordningen med flere fixelancer, så også stofmisbrugere i de andre bydele kan gøre brug af en. En fixelance koster 2,560 mio. kr. i drift inkl. lønudgifter og øvrige udgifter om året (kilde: Socialforvaltningen).

Der er også brug for oprettelse af fixerum på herberger, væresteder og krisecentre. Der bør også oprettes frizoner i forbindelse med fixerum og fixelancer. Dette skal ske i samarbejde med nærpolitiet.

Der er brug for løbende dialog og vidensdeling med organisationer og andre aktører på det narkotikapolitiske område. Det gælder også den nyligt nedsatte Narkotikakommission, så vi sikrer at vores tiltag og udvikling af narkotikapolitik på kommunalt plan altid sker på et oplyst, opdateret og fagligt kvalificeret grundlag, især for at tilpasse tilbuddene på området.

 

Solide forebyggende indsatser

Indtagelse af stoffer er hverken risikofrit eller ufarligt. Der kan være mange grunde til at begynde at tage stoffer og tage stoffer i det hele taget, og de er om muligt lige så forskellige som stofmisbrugere er det. Liberal Alliance Københavns forslag står ikke alene. Det skal følges op af en solid forebyggende indsats.  Det kan være alt fra kampagner til forebyggelsesmedarbejdere.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en kortlægning af den kommunale forebyggelsesindsats i 2013, hvor 90 kommuner deltog, og en af konklusionerne lyder: ”Samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger og institutioner, der henvender sig til unge, fx børne- og ungeområdet, skole- og fritidsområdet og beskæftigelsesområdet er et afgørende fundament for en vellykket implementering af den kommunale stofpolitik og tilhørende handleplaner”.

 

Forsøg med salg af hash til eget forbrug, frikommuneforsøg

Liberal Alliance København foreslår, at man i Københavns Kommune som den første kommune får tilladelse til at sælge hash. Det skal ske som en del af en forsøgsordning, hvor stofbrugere kan købe hash til eget forbrug efter hollandsk forbillede uden at blive kriminaliseret eller retsforfulgt. Kommunen skal hverken producere eller sælge hash eller andre stoffer på sigt, men foretage stikprøvekontrol. Ordningen følges op af sundhedstilbud i form af fixerum m.m. som beskrevet ovenover.

Forsøget kan gennemføres som et frikommuneforsøg og kræver godkendelse i Folketinget.

 

Frit valg og behandlingsgaranti

Stofmisbrugeren skal, som alle andre borgere i sundhedssystemet, have ret til frit at vælge mellem behandlingstilbud, herunder tilbud om substitutionsbehandling (efter lovgivningen om frit valg trådte i kraft pr. 1. januar 2015). Det betyder i praksis, at stofmisbrugeren har mulighed for at vælge at gå til en anden læge og få en anden faglig vurdering, hvis den første læges vurdering ikke er tilfredsstillende. Frit valg og behandlingsgaranti gælder også i de tilfælde, hvor stofmisbrugeren har flere diagnoser.

Ingen behandlingsinstitutioner inkl. psykiatriske afdelinger skal kunne afvise stofmisbrugere, der søger behandling, heller ikke selvom de er aktive stofmisbrugere. For stofmisbrugere med behandlingsbehov er det afgørende at behandlingen startes så hurtigt som muligt.

 

Behandlingsgaranti på maks. 3 dage.

Behandlingstilbuddet skal tilrettelægges den enkelte og have en løsningsorienteret tilgang til stofmisbrugerens fysiske og psykiske problemer. Behandlingsforløbet skal tillige have fokus på at få stofmisbrugeren i uddannelse, arbejde eller anden form for beskæftigelse på dennes præmisser, gerne sideløbende med behandlingen. Har stofmisbrugeren anbragte børn, lægges en plan for at få dem hjem for anbringelse, forudsat det er hensigtsmæssigt.

 

Mere nærpoliti og samarbejde

Liberal Alliance Københavns forslag om fixerum, flere frizoner og forsøg med salg af hash til eget forbrug forudsætter et tættere samarbejde med nærpolitiet i byen, fx i form af et mere synligt nærpoliti i gadebilledet, men også en øget tryghedsindsats fra politiets side, både for stofmisbrugerne, men også for lokalbefolkningen.

 

Hjemløse skal have mulighed for at få tag over hovedet

I 2009 var der 5.000 hjemløse i Danmark, hvoraf 500 levede på gaden (Hus Forbi). Siden 2009 er antallet af hjemløse i Danmark vokset år for år, så der i 2015 var ca. 6.100 hjemløse, mens ca. 15.000 danskere var berørt af hjemløshed (Rådet for Socialt Udsatte).

I et nyt notat kritiserer Rigsrevisionen Socialministeriet for ikke at have taget initiativ til at afdække årsagerne til at opholdstiderne på forsorgshjem stiger, forholdet mellem antallet af forsorgspladser og antallet af hjemløse samt opgøre antallet af alternative opholdssteder til unge hjemløse (kilde: Altinget). Ifølge samme notat har Socialministeriet og Boligministeriet igangsat nogle initiativer, der skal understøtte kommunernes indsats over for hjemløse. Disse initiativer kan Københavns Kommune tage udgangspunkt i.

 

Hastebehandling af socialt udsattes sager

Offentlige myndigheder sparer i disse år på indsatsen over for de udsatte og træffer ofte afgørelser, der går udsatte imod, hvorefter de er henvist til klageinstanserne. Står man helt uden forsørgelsesgrundlag eller uden reelt stofbehandlingstilbud som følge af en kommunal afgørelse, må man nu afvente klageinstansernes behandling af klagen. Det kan typisk tage 6-24 måneder afhængigt af om der er tale om Ankestyrelsen eller Patientombuddet. De mest udsatte har i mange tilfælde ikke noget netværk, som kan hjælpe dem i mellemtiden. Nogle vil være døde, før klageinstanserne når at give dem medhold. Retten til at klage er retssamfundets væsentligste retssikkerhedsgaranti, men det forudsætter et klagesystem, der virker.

Når afgørelserne er særligt indgribende, som tilfældet er, når det drejer sig om de mest udsattes forsørgelsesgrundlag og behandlingsbehov og om afslag på hjælp til at kunne beholde sin bolig, må klagerne prioriteres, så de hastebehandles, ligesom kommunerne skal have pligt til at give deres afgørelser opsættende virkning, så udsatte fortsat har et minimumsforsørgelsesgrundlag og kan betale husleje, mens klagesagerne kører.

 

Implementering af Housing First

Liberal Alliance København støtter ”Housing First” konceptet. Det er en løsning, der er evidensbaseret og tilbyder den hjemløse egen bolig, hvoraf 95 % formår at fastholde den. Derudover vil vi være med til at nedbringe opholdstiden på forsorgshjem og oprette flere forsorgshjem og udvide antallet af pladser på forsorgshjem.

 

Psykisk syge skal have behandling og én indgang til det offentlige

Psykisk sygdom er ikke livstruende, men kan være svær at håndtere og ofte er der brug for behandling. Psykisk syge skal ikke være kastebold i systemet, men have én indgang til det offentlige. Liberal Alliance København vil arbejde for et samlet kommunalt patientforløb, der udover øget service for borgeren vil være en vej til mindre administration. Både læger og sygeplejersker bruger i dag alt for meget energi overflødigt bureaukrati, mens tiden til patienterne er blevet markant mindre.

Psykisk syge skal tilbydes behandling med det formål at hjælpe dem til at få bedre livskvalitet.

 

Handicappede skal tildeles den hjælp de har brug for

Borgere med fysiske og psykiske handicaps skal tildeles passende hjælp. For borgere med funktionsnedsættelse arbejder Liberal Alliance København for at sikre en tidlig indsats, bl.a. gennem udarbejdelse af individuelle udviklingsplaner i samarbejde mellem den handicappede (eller dennes forældre), kommunen, skole og andre institutioner, sygehus og andre faglige eksperter. Formålet med hjælpen er, afhængig af funktionsnedsættelsen, at den enkelte skal have mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, skal den enkelte forsørges med en behovsbestemt ydelse.

 

Radikalisering af børn og unge skal kommunen bekæmpe med opsøgende arbejde

Kriminelle børn og unge, som i dag er socialforsorgens ansvar, skal hindres i at begå kriminalitet på ny. Det kan være gennem brug af eksempelvis opdragelsescentre eller ungdomskontrakter. Liberal Alliance København vil give et kompetenceløft og øget efteruddannelse til socialrådgivere på dette område og styrket opsøgende arbejde i Københavns Kommune.


Beskæftigelse og integration
Børn og unge – institutioner og skoler
Kultur og fritid
Det sociale område
Sundhed og omsorg
Teknik og miljø