Kultur og fritid

Liberal Alliance København ønsker et blomstrende kulturliv til glæde og gavn for byens borgere, brugere og turister.

 

Mere privat kultur

Liberal Alliance København mener, at der er behov for mere privat kultur, frem for offentligt støttet kultur.

Kulturen skal i højere grad være borgerdrevet og borgerstyret. Herved sikres i højere grad at borgerne får den kultur de sætter pris på. Det skal ikke være op til en lille, lukket kreds af politikere, embedsmænd, lobbyister og smagsdommere at bestemme kulturudbuddet.

Liberal Alliance København vil:

·         Bidrage til gode rammer for et blomstrende kulturliv til glæde og gavn for byens borgere, brugere, virksomheder og turister.

·         Fremme mere privat kultur, der er borgerdrevet og-styret, frem for offentligt støttet kultur.

·         Fremme at kulturen i højere grad finansieres af brugerne og sponsorer så københavnerne får mulighed for at ”stemme med fødderne” og vælge kultur til og fra efter interesse, uden tvang og uden at deres skattebetaling skal gå til kultur der ikke værdsættes

·         Vurdere om Kultur- og Fritidsforvaltningen kan effektiviseres og størrelsen reduceres.

·         Have mere frivillighed og mere civilsamfund ind på kultur- og fritidsområdet.

·         Fortsætte det gode arbejde med at få flere turister til byen og se udbuddet af cafeer, restauranter og nattelivstilbud som noget, der bidrager til et blomstrende kulturliv.

·         Ikke støtte stop for nye nattilladelser i udvalgte gader i Indre By og Indre Nørrebro. I stedet skal politiet håndhæve den gældende lovgivning på området og dialogen med restaurationsbranchen skal øges.

·         Have brugerbetaling for foreninger med voksne medlemmer

·         At biblioteker tænkes på en ny måde. Det kan enten være som en del af borgerservice eller som en del af skolers biblioteker. Med dokumenteret færre udlån, skal der ikke anlægges nye biblioteker.

Kultur må gerne være en god forretning og ”hvile i sig selv” økonomisk, så skatteborgerne ikke er tvunget til at betale for kulturtilbud de ikke benytter. Offentligt støttet kultur er ofte konkurrenceforvridende og forværrer forholdene for især mindre initiativer, tiltag og projekter der kommer nedefra som et privat initiativ. Gode eksempler er at udvalgte små spillesteder og scener får støtte, mens andre ikke gør. Liberal Alliance København vil gerne rulle den selektive kulturstøtte tilbage.

Politikere skal ikke skabe kultur. Det skal kunstnere og andre kulturfolk. Festivaler som Strøm, Stella Polaris og Distortion skal ikke modtage penge af Københavns Kommune, men finansieres af brugerne selv og private sponsorer. Det samme gælder al støtte til politiske profilerings- og prestigeprojekter og dyre konsulenter, som det var tilfælde med ”den legesyge bænk”, der endte med at koste skatteborgerne 1 mio. kr. Sådanne projekter skal sløjfes omgående.

 

Betydningen af kultur og mindre smagsdommeri

Liberal Alliance København mener, at kultur er mange ting. Det er først og fremmest noget, der binder os sammen historisk, samfundsmæssigt og giver nyt udsyn og indsigter. Kultur kan bruges til at tænke med og forstå os selv og vores omverden med, den kan være berigende og udvide vores horisont. Kultur kan være at se en udstilling på et museum eller det kan have mere kommerciel karakter som f.eks. en festival eller en tur i biografen. Det vigtigste er at kommunen ikke agerer smagsdommer på folks kulturforbrug og -vaner. Derfor skal kulturen finansieres direkte af borgerne og private sponsorer.

Liberal Alliance København anerkender kultur som noget, der binder os sammen. Men tilskud til Operaen og andre prestigeprojekter eller tilskud til projektmageres selvrealisering skal kommunen ikke bruge penge på. Københavnerne skal have mulighed for at ”stemme med fødderne” og til- og fravælge kultur efter interesse, uden tvang og uden at deres skattebetaling skal gå til kultur de aldrig ikke værdsætter.

 

En mindre Kultur- og Fritidsforvaltning

Staten uddeler kulturstøtte via Kulturministeriet. På en række områder dækker statens midler behovene.

Liberal Alliance København vil arbejde for at vi får en lavere skat og en mere effektiv kommune. Det er oplagt at tage et kig på størrelsen af Kultur- og Fritidsforvaltningen i takt med at kulturmidlerne kommer tilbage til Københavnerne.

 

Et mindre men ganske sigende eksempel:

Københavns Kommune har et billedkunstudvalg. Det kan man passende nedlægge. I billedkunstudvalgets årsberetning kan man læse at Københavns Kommune har en kunstsamling på 7000 værker, der udlånes til kommunale kontorer og institutioner. Det er således udvalgets opgave at tage på indkøbsture og købe kunst for skatteborgernes penge. I 2015 formåede de at formøble 813.047 kr. af skatteborgernes penge på kunst, som aldrig kommer skatteborgerne til gode og som de kun delvist har adgang til.

Liberal Alliance vil gerne sætte en stopper for den slags ”rådhusforbrug”. Til sammenligning skal det siges at ingen andre kommuner i Danmark har et sådan udvalg. Billedkunstudvalget har også netop fået vedtaget at de kan modtage honorar for deres arbejde. Det ønsker vi også bliver rullet tilbage, da der ud over fråds samtidig ellers lægges op til, at medlemmer i andre udvalg også bør honoreres for deres arbejde, der hidtil har været ulønnet.

Liberal Alliance ønsker mere frivillighed og mere civilsamfund på kultur- og fritidsområdet. Frivillighed er når folk selv vælger hvordan de vil bruge deres dyrebare tid, energi og penge. Det giver folk en følelse af ejerskab og en følelse af at være med til at bygge noget op fra grunden, noget man tror på og helliger sig. Det er lysten, der driver værket, ikke udsigten til at blive aflønnet af kommunen eller andre instanser.

 

Turisme og København som international storby

Liberal Alliance København vil fortsætte arbejdet med at få flere turister til byen og glæder sig over den positive udvikling i turismen i vores hovedstad. Hovedstaden har bl.a. godt fat i kongresområdet og kan bryste sig af afholdelse af store konferencer og kongresser, samt en solid krydstogtsturisme kommer alle københavnere til gode. Den fortsatte udvikling skal ske i samspil med bl.a. Københavns Lufthavne og den kontinuerlige ekspansion af lufthavnen og trafikmængden, herunder antallet af flyruter under programmet Copenhagen Connected, som bringer resten af verden til København.

Moderne turisme er, ifølge hovedstadens officielle turismeorganisation Wonderful Copenhagen, baseret på ønsket om en lokal, nærværende og autentisk oplevelse. En del af svaret på at tilbyde denne oplevelse er udlejning af private boliger, eksempelvis gennem AirBnB. Derfor ser vi det som en vigtig opgave at Københavns Kommune går forrest i dialogen om hvordan AirBnB bør udvikles og ikke stiller sig i vejen for private aktører, så vi ikke mister denne eller andre lignende udbydere i det københavnske turisterhverv. Det samme gælder Uber.

Turister fra andre moderne storbyer er vant til at benytte sig af sådan en service og København skal ikke sakke bagud fordi tjenesten pt. er blevet erklæret ulovlig. Liberal Alliance København støtter derfor op om en lovliggørelse, så turister ikke vælger København fra. Turister skal heller ikke vælge vores by fra på grund af manglende fremkommelighed i bil.

I mange andre storbyer, som vi gerne vil sammenligne os med, er fremkommeligheden langt bedre, og det har stor betydning for turister, der har lyst til at leje bil og komme frem i byen på den måde. København skal også være en god oplevelse, hvis man vælger bilen som transportmiddel.

Byen skal fremstå ren, pæn og tryg, da det også er noget, der bidrager til en god oplevelse og opfattelse af byen. Der ligger mange nyttejobs i at holde byen ren. Jobs som de fleste kontanthjælpsmodtagere kan varetage.

 

Mindre reguleret restaurations- og natteliv

Liberal Alliance København ser udbuddet af caféer, restauranter og nattelivstilbud som noget, der bidrager til et blomstrende kulturliv. Restaurationsbranchen har en årlig omsætning på 7 mia. kr., der stammer fra borgere, brugere og turister. Restaurationsbranchen er med til at skabe arbejdspladser, vækst og velstand for byen og det skal vi fastholde og sikre gode rammer for. Uheldigvis er det sådan at restaurationsbranchen i disse år oplever at være genstand for øget regulering på baggrund af klager om bl.a. støj fra beboerne. Vi anerkender, at støj kan være et problem, men henviser til Center for Miljøbeskyttelse, der foretager støjmålinger, idet meget støj er oplevet støj.

Liberal Alliance København mener ikke, at Bevillingsnævnets praksis skal være mere restriktiv, tværtimod, og det skal ikke være sværere at få en bevilling. Liberal Alliance København støtter heller ikke op om stop for nye nattilladelser i udvalgte gader i Indre By og Indre Nørrebro. I stedet skal politiet håndhæve den gældende lovgivning på området og dialogen med restaurationsbranchen skal øges.

 

Sport, fritid og foreningsliv

I Liberal Alliance København støtter vi op om foreningslivet og børns tilknytning dertil via sport og andet. Det er en kultur, vi gerne ser får en opblomstring. Der er brug for en bedre administration af sportshaller og -faciliteter, så der udbydes flere tider og brugen af eksisterende anlæg optimeres. Disse anlæg er opført for skatteborgernes penge, så det er kun rimeligt, at de forvaltes bedst muligt, så flere får gavn af dem.

Liberal Alliance København støtter brugerbetaling for foreninger med voksne medlemmer. Et godt eksempel på gode anlæg i byen er ”fodboldbure” som dem på Sønder Boulevard, der skaber rum for udeliv, udfoldelse og byliv for folk i alle aldre, og så er burene ikke omkostningstunge og kræver kun minimal vedligeholdelse.

Kulturhuse skal være foreningsdrevne, så de understøtter de lokales ønsker. Et godt eksempel på dette er Karens Mindes Kulturhus i Sydhavnen.

Når man bygger fx en ny skole, bør man på forhånd tænke ind at bygningen skal kunne bruges til flere formål. På den måde kan man optimere brugen, men også skabe sammenhæng og få folk til at mødes på tværs af alder, køn og etnicitet. En skole, der fungerer som skole i dagtimerne kan sagtens fungere som medborgerhus for ældre mennesker og andre foreninger der lejer sig ind om aftenen. Det samme gælder biblioteker. De skal tænkes på en ny måde. Det kan enten være som en del af borgerservice eller som en del af skolers biblioteker. Med dokumenteret færre udlån, skal der ikke anlægges nye biblioteker.


Beskæftigelse og integration
Børn og unge – institutioner og skoler
Kultur og fritid
Det sociale område
Sundhed og omsorg
Teknik og miljø