Teknik og miljø – en fri og blomstrende hovedstad

Udviklingen og tilpasningen af infrastrukturen, den førte bolig- og miljøpolitik og tilgangen til byplanlægningen som helhed er alt sammen med til at danne rammerne for, hvordan København ser ud i dag og hvordan byen kommer til at se ud i fremtiden. Liberal Alliance København prioriterer disse områder meget højt.

 

En moderne storby i balance

Det er vigtigt, at København bliver en moderne storby, hvor man har fundet balancen mellem en effektiv infrastruktur, som er sikker og fungerer for alle uanset hvilket transportmiddel man vælger, og at lokalområderne kan udvikle sig fleksibelt med udgangspunkt i københavnernes behov og deres individuelle syn på hvad livskvalitet er for dem.

 

Boliger i København

Liberal Alliance ser med bekymring på at kommunen gør det unødigt svært at forbedre boligsituationen i hovedstaden. Bestemmelser i kommuneplanen begrænser private bygherrer i at opføre boliger i størrelser og til priser, der er til at betale for alle. Det betyder at, udbuddet af boliger primært henvender sig til de velstillede familier og at københavnere med en gennemsnitlig indkomst skubbes ud af byen. Ligeledes er det bekymrende, at den kollektive trafik i hovedstadsområdet organiseres af en række aktører med forskellige ejerskabsstrukturer, hvilket desværre resulterer i usammenhængende rejser på grund af manglende koordinering mellem aktørerne.

 

Trafik og trængsel

Samtidigt er det også problematisk, at den nuværende politiske ledelse i Københavns Kommune uden tøven fejer løsninger på trængselsproblemet af bordet, blot fordi de også forbedrer vilkårene for bilisterne. Trængselsproblemerne indebærer nemlig at mange biler og busser står i tomgang rundt omkring i byen i flere timer, hvilket giver en forøget luft- og partikelforurening. Dette gælder også når der skal findes parkeringspladser, som der er for få af.

 

Klima

Sidst men ikke mindst, er lokalpolitikernes ensidige fokus på at reducere klimapåvirkningen lokalt et kæmpe problem, da man spilder milliarder af kroner i kommunen på lokale tiltag, der ikke kan rykke på noget som helst i den positive retning for klimaet globalt. Klimapolitik skal føres på internationalt niveau – ikke på kommunalt niveau.

 

Liberal Alliance København vil:

·         Sætte byggesagsbehandlingstiden ned og være i top ti blandt landets kommuner.

·         Nedlægge Område- og byfornyelsesprojekterne.

·         I højere grad udlicitere alt bygge- og anlægsarbejde.

·         At der bliver bygget mere og bebyggelsesprocenten forøges.

·         Fjerne de skadelige krav til nyt privat boligbyggeri, såsom kravet om en gennemsnitlig størrelse pr. lejlighed på 95 kvadratmeter.

·         At der skal ansøges om flere dispensationer fra bygningsreglementet via frikommuneforsøg.

·         At metroen yderligere skal udbygges, der hvor der er et passagergrundlag.

·         Bekæmpe trængselsproblemerne blandt andet for at øge fremkommeligheden og nedbringe luft- og partikelforureningen i byen.

·         Arbejde for at der opføres en havnetunnel øst om byen for at lede den tunge trafik udenom Indre By.

·         At der oprettes ét politisk organ med ansvaret for den kollektive trafik i hele hovedstadsområdet.

·         At der skal implementeres intelligente trafikstyringssystemer samtidigt med at lysreguleringerne optimeres til biltrafikken.

·         Forbedre parkeringsforholdene gennem et samarbejde med private investorer om, at anlægge og drifte underjordiske parkeringsanlæg.

·         At Københavns skybruds- og klimastrategi skal begrænses til alene at have et lokalt perspektiv. At der sats på borgernært miljø frem for globale målsætninger.

·         At der skal være færre restriktioner og pengespild i byggebranchen og at boligsektoren skal være mere dynamisk.

Mindre kommunal kontrol og hurtigere og bedre sagsbehandling

Unødvendigt bureaukrati i Københavns Kommune må under ingen omstændigheder stå i vejen for udbygningen af boligmarkedet eller for nye forbedringer og renoveringer. Liberal Alliance København vil derfor arbejde for at administrationen i Københavns Kommune gøres langt mere effektiv og tager udgangspunkt i københavnernes og virksomhedernes behov. Vi vil mindske kontrollen med københavnerne og virksomhederne ved at gøre det langt simplere at få en byggegodkendelse eller -tilladelse. Og vi vil samtidigt liberalisere de kommunale regler for byggeri – også i højden.

Liberal Alliance vil også arbejde for, at sagsbehandlingstiderne nedsættes kraftigt. At der indføres en bagatelgrænse og der automatisk gives tilladelse til f.eks. opførsel af carporte mv., med mindre at der inden for en bestemt frist er krævet en nærmere sagsbehandling.

Liberal Alliance mener, at langt hovedparten af byggesagsbehandlingen bør udliciteres til private virksomheder, som i samarbejde med myndighederne skal sikre, at minimumskravene for nye projekter overholder den gældende lovgivning.

 

Nedlæg område- og byfornyelsesprojekterne

Område- og byfornyelsesprojekterne i Københavns Kommune skal nedlægges. Det er ikke en kommunal opgave at renovere private ejendomme. Områdefornyelsesprojekterne er spild af penge, da pengene går til ligegyldigt projektmageri og der er ingen evidens for, at det reelt gør kvarterne mere attraktive.

Byen skal naturligvis være pæn og ren, men det er gået for vidt med hensyn til byudviklingsprojekter. For eksempel skal der ikke bruges flere penge på at lave en lommepark (små grønne parker) eller lignende i et lokalområde, som bare skal forskønne byen lidt med noget kunst og natur. Disse projekter forbruger masser af penge på konsulenter og akademiske medarbejdere der har brugt tid på at få idéer til alt lige fra møbler til lokale kunstskulpturer.

 

Udliciter alt bygge- og anlægsarbejde

Alt bygge- og anlægsarbejde skal udliciteres. Kommunen skal ikke drive selvstændig virksomhed og skal heller ikke stille ultimative krav om sociale klausuler eller overenskomster i forbindelse med udliciteringen, udover naturligvis at kræve, at de virksomheder, der byder ind på opgaverne, naturligvis overholder den til enhver tid gældende lovgivning på området.

 

Byg mere og forøg bebyggelsesprocenten
Kommunen skal fremskynde udnyttelsen af de perspektivområder der er i kommuneplanen. Planlægningen af områder som Refshaleøen og DSB’s banearealer ved Vasbygade skal fremskyndes.

Derudover bør bebyggelsesprocenten forhøjes. Bebyggelsesprocenten angiver hvor mange kvadratmeter som procentdel af grundarealet man maksimalt må bebygge. Bebyggelsesprocenten er i dag historisk lav og ligger som udgangspunkt på 110 pct. Til sammenligning har brokvartererne en bebyggelsesprocent på mellem 200 pct. – 400 pct. En højere bebyggelsesprocent vil give flere, og dermed billigere boliger. Den højere koncentration af mennesker i et byområde vil samtidig skabe mere liv og bedre grobund for lokale butikker og rentabel kollektiv trafik.

 

Frigiv boligstørrelsen
Liberal Alliance København vil arbejde for et fleksibelt boligmarked, hvor udbuddet af boliger frit kan følge med efterspørgslen. I dag stiller Københavns Kommunes kommuneplan krav om, at hovedparten af de nye boliger skal have en gennemsnitlig størrelse på 95 kvadratmeter. Det er meget problematisk, da det medfører at udbuddet af boliger primært henvender sig til de velstillede og at københavnere med en gennemsnitlig indkomst skubbes ud af byen. Derfor gør kommunen det unødigt svært rent faktisk at forbedre boligsituationen i hovedstaden. For selvom der i en mindre del af de nye boligområder kan dispenseres for størrelseskravet vil det betyde, at de nye byområder vil være præget af ganske store, og dermed dyre lejligheder.

Vi ønsker, at fjerne kravet om en gennemsnitsstørrelse i boligbyggeriet, så markedet kan stille de boligstørrelser til rådighed som borgerne reelt efterspørger.

 

Giv dispensation fra bygningsreglementet
Intentionerne i bygningsreglementet er gode, men hver gang der udsendes et nyt bygningsreglement stiger kravene til tilgængelighed, energiforbrug og andet, der får den gennemsnitlige kvadratmeterpris på nybyggeri til at stige. Et eksempel er kravene om at der skal etableres elevator i alle nybyggerier på over to etager. Selvom kravet er indført i den bedste mening, er det med til at presse priserne i vejret.

Københavns Kommune bør derfor ansøge om et frikommuneforsøg, hvor der kan dispenseres fra udvalgte bestemmelser i bygningsreglementet, som dermed vil få boligpriserne til at falde. Det vil medføre at der bliver bygget flere nye ejerboliger, som er til at betale for almindelige københavnere. Derudover vil det også medføre, at den eksisterende boligmasse i København bliver bedre istandsat, da det igen kan betale sig at være privat boligudlejer.

  

Bedre kollektiv transport og et opgør med forurening og trængsel

Liberal Alliance København vil øge fremkommeligheden i Københavns Kommune ved at kommunen investerer i ny infrastruktur, herunder at bygge mere metro. Først og fremmest skal Københavns Kommune have mere metro. Vi nærmer os omsider den dag, hvor Cityringen står færdig og københavnerne vil opleve at trykket på andre kollektive transportformer letter og der bliver en anelse mere plads på vejene, da mange nu vil transportere sig selv rundt under jorden. Metroen er allerede i dag benyttet af mange københavnere og en udbygning af metroen vil sikre at de mest befærdede områder i hovedstaden ikke sander til i biltrafik, samt at S-tog og busser ikke bliver overbelastede.

 

Reducér partikelforureningen ved at bekæmpe trængslen

Trafikken i København er stigende og det medfører øget trængsel og dermed forurening. Liberal Alliance København vil bekæmpe trængslen i byen og nedbringe luft- og partikelforureningen, som årligt forårsager op mod 500 for tidlige dødsfald, ved at forbedre fremkommeligheden og den kollektive trafik. Ifølge Trængselskommissionen vil vi opleve tæt på en fordobling af forsinkelsestiden frem til 2025 i hovedstadsområdet og den forværres kun, hvis man forringer fremkommeligheden for bilisterne yderligere samtidigt med at man gør vejene smallere.

Det er ærgerligt, at den nuværende politiske ledelse i Københavns Kommune uden tøven fejer løsninger på trængselsproblemet af bordet, blot fordi de også forbedrer vilkårene for bilisterne. Trængsel medfører, at tusindvis af biler står i tomgang rundt omkring i byen i flere timer, hvilket giver forøget partikelforurening. Den nuværende politik er således direkte gift for københavnerne.

 

Opfør en østlig havnetunnel

Liberal Alliance bakker op om en østlig ringvej – havnetunnelen – som skal lede trafik uden om Københavns kerne og hindre gennemkørsel i Københavns mest centrale og befærdede områder. Det vil skabe større sikkerhed for bløde trafikanter og ved at lade den tunge trafik køre under jorden bliver København sundere for københavnerne at færdes i. Samfundsmæssigt er havnetunnelen også en stor gevinst da den vil afhjælpe kødannelse og mange tusind timer spildt i trafikken.

 

Ét politisk ansvar for hele den kollektive trafik i hovedstadsområdet

Liberal Alliance København ønsker en stærk kollektiv transport i Københavns Kommune, hvis overordnede formål er at levere en smidig og sammenhængende rejse for den enkelte københavner, samt kommunens virksomheder og turister. I regi af Region Hovedstaden arbejdes der på at samle den kollektive transports mange aktører (Movia, Lokaltog A/S, DSB, DSB S-tog, DSB Øresund, Metroselskabet og Hovedstadens Letbane) under én fælles politisk ledelse. Mange rejser med kollektiv transport krydser en eller flere kommunegrænser og det er derfor uhensigtsmæssigt at rejseplaner, billetpriser, stationsbyggerier, mv. besluttes enkeltvis af hver aktør og ikke nødvendigvis med hensyntagen til københavnernes rejser, som kan være på tværs af transportformer.

Liberal Alliance København tilslutter sig tiltaget om ét samlet politisk organ med ansvar for den kollektive transport i hovedstadsområdet og ydermere kæmpe for at Københavns Kommune bliver en central del af den fremtidige beslutningsproces omkring hovedstadens kollektive transport. En fælles stemme vil også styrke Københavns Kommune position når der søges om statslige midler til transportområdet i hovedstadsområder, fremfor de tyndt befolkede områder i det øvrige Danmark. Hovedstaden er historisk er blevet forfordelt på transportområdet.

 

Implementér intelligent trafikstyring og forbered byen på selvkørende biler

En simpel og pragmatisk forbedring af trængselsproblemerne i København er at øge kapaciteten på vejnettet og forbedre fremkommeligheden ved hjælp af en koordineret signalstrategi på tværs af kommunerne i hovedstadsområdet. Implementering af nye intelligente trafikstyringssystemer vil forbedre trafikkens forløb igennem byen.

Implementering af den nyeste teknologi indenfor signalstyring kan både minimere søgetiden efter parkeringspladser, forbedre trafikafviklingen ved konstant at tilpasse sig til trafikken og give en bedre trafikafvikling ved vejarbejder og trafikulykker, samt bidrage til at minimere partikelforureningen på udsatte strækninger. Desuden vil implementeringen af intelligent signalstyring være en vigtig og nødvendig investering i fremtidens trafikale infrastruktur, hvor selvkørende biler vil komme til at spille en større og større rolle.

Liberal Alliance København vil fremtidssikre kommunens infrastruktur, således at de sikkerhedsmæssige og tekniske foranstaltninger er klar til selvkørende biler og at København som en af de første kommuner i Danmark bliver klar til at implementere selvkørende busser og biler i den kollektive trafik.

Når den kollektive trafik i hovedstadsområdet samles under ét politisk organ, bør signalstyring, trafikovervågning og koordinering af vejarbejder ligeledes samles under samme organ. Dette vil minimere trængslen og forsinkelser ved vejarbejder og trafikulykker. Der vil desuden være betydelige synergieffekter ved at samle dette med planlægning af den kollektive trafik.

 

Bedre parkeringsforhold med underjordiske parkeringsanlæg

Der er i store dele af København en parkeringsbelægning på langt over 100 pct. Manglen på parkeringspladser medfører lange søgetider efter en ledig parkeringsplads, bidrager til trængslen og forurening samt medfører et velstandstab for København. Det er ikke rimeligt, at københavnerne skal betale en dyr parkeringslicens for en service, der reelt ikke eksisterer.

Liberal Alliance København mener derfor, at overskuddet fra parkeringsordningen skal investeres i at forbedre parkeringsvilkårene i de områder, hvor parkeringsbelægningen er størst. Dette skal ske ved at indgå samarbejde med private investorer, der kan anlægge og drive underjordiske parkeringsanlæg. Dette giver den bedste pladsudnyttelse og vejkapaciteten forringes ikke yderligere ved en udvidelse af parkeringskapaciteten på vejene.

 

Det rette perspektiv på et klima under forandring

Københavns Kommune bruger uhyre mange ressourcer på at blive CO2-neutrale i 2025, men dette er en ineffektiv strategi eftersom kommunen har meget lille indflydelse på energiforsyningen og transportsektorens energiforbrug. Københavnernes penge skal ikke misbruges på dårlige investeringer bare for at imødekomme en politik, som ingen effekt har i det store billede.

Liberal Alliance København mener, at ambitionerne skal nedskaleres og tilpasses til de sektorer kommunen forvalter, navnligt efterspørgselssiden. Der er f.eks. et stort potentiale for energibesparelser i kommunale bygningers energiforbrug og vejbelysningen og det er samtidigt en god business case. Københavns Kommune skal ikke være ”front-løber” på sektorer den ingen ekspertise har på, men udnytte den bedst tilgængelige teknologi indenfor de områder kommunen forvalter. Københavns Kommunes klimastrategi skal først og fremmest have et lokalt perspektiv. Skybrudsplanen er et fremragende eksempel herpå.

Strategien imødekommer på en omkostningseffektiv måde de massive problemer som København står over for med stigende nedbørsmængder og sparer hermed københavnerne for store velstandstab fremover. Skybrudsstrategien høster også fortjent stor international anerkendelse.

Skybrudsstrategien må dog ikke misbruges til at forværre vejkapaciteten og trængslen yderligere. Vejene skal bruges til at transportere og forsinke regnvand – ikke til unødvendige forskønnelsesprojekter.


Beskæftigelse og integration
Børn og unge – institutioner og skoler
Kultur og fritid
Det sociale område
Sundhed og omsorg
Teknik og miljø