Folketingskandidater

Se en liste over folketingskandidater der opstiller fra Københavns lokalforening

Ole Birk Olesen

Spidskandidat for Liberal Alliance København

Som både folketings- og lokalpolitiker arbejder Ole for at skabe et bedre samfund for borgerne med lavere skat, mere ansvar og frihed og billigere boliger. Det ualmindeligt høje skattetryk i Danmark mindsker den økonomiske frihed for danskerne og giver mindre incitament til at arbejde, investere og gøre samfundet rigere. Det høje skattetryk skal finansiere en offentlig sektor, som i alt for mange tilfælde ikke leverer en ordentlig service og giver folk mindre incitament til at være i arbejde og bidrage. Derfor kæmper Ole for at få sat skatten ned, så ingen skal betale mere end 40 % af deres indkomst i skat.

Som medlem af Københavns Borgerrepræsentation kæmper Ole også for, at flere mennesker kan få råd til en bolig i København. De høje priser på københavnske boliger skyldes bl.a., at de røde partier har blokeret for byggeri af nye boliger. Det gør det sværere for folk med almindelige indkomster og formuer at kunne bo i storbyen. Derfor vil Ole have lempet boligreguleringen og tillade mere byggeri, bl.a. på Amager Fælled, så København ikke kun er forbeholdt de mest velstillede danskere.

Flere københavnere skal også have mulighed for at bo i en ejerbolig frem for at bo til leje. Undersøgelser viser, at langt de fleste mennesker ønsker at bo i en ejerbolig, men boligreguleringen i dag betyder, at det kun er et fåtal i hovedstaden, der kan eje deres egen bolig. Derfor skal det bl.a. gøres lovligt at omdanne sin andelsbolig til en ejerbolig, hvis man ønsker det.

Alexander Ryle

Kandidat for Liberal Alliance København

Som kandidat til folketingsvalget og 1. suppleant til Borgerrepræsentationen arbejder Alexander for at skabe et samfund, hvor man er fri til at være den man er, og hvor vi gør op med symbolpolitiske løsninger og populistiske paroler, så vi i fællesskab kan gøre samfundet bedre, friere og rigere.

Alexanders mærkesager til folketingsvalget er:

Frihed til forskellighed
Alexander kæmper for et Danmark med mere frihed til forskellighed. Hvor man kan gøre, hvad man vil, så længe man ikke skader andre. Helt konkret ønsker han at skabe flere valgmuligheder og bedre service i velfærden, at legalisering cannabis og afkriminalisere narkotika til eget forbrug, samt genindføre det frie gymnasievalg, som netop er blevet afskaffet. Ifølge Alexander fratager den socialdemokratiske forbudspolitik borgerne friheden til at være forskellige, og selv bestemme hvordan de ønsker at leve deres liv.

En klimapolitisk strategi renset for symbolpolitik
Alexander har også stort fokus på den grønne omstilling og tror på, at den grønne fremtid venter, hvis vi tør være visionære og fokusere på effektive løsninger. Han mener at dansk klimapolitik er præget af symbolpolitiske og dyre løsninger, som egner sig bedre til selfies end til at gavne klimaet. Ifølge Alexander bør vi reducere 100% af CO2-udledning gennem internationalt udsyn, sætte turbo på omstillingen til el, undersøge mulighederne for kernekraft og 17-doble havvindmøller uden statsstøtte.

Opgør med provinspopulismen
Et andet område, som Alexander er meget optaget af, er udvikling i hovedstaden. De senere år har vi set nedlæggelse af studiepladser, udflytning af arbejdspladser og en øget kommunal udligning, som gør mere skade end gavn. Derudover mener han det er skævt, at københavnerne selv skal finansiere metro i hovedstaden, når motorveje og skinner i resten af landet betales af staten. Ifølge Alexander har vi behov for at fokusere på udfordringerne i hovedstaden og tage et opgør med provinspopulismen.

Hira Nadeem

Kandidat for Liberal Alliance København

Mine mærkesager er:
1. En stram, men retfærdig udlændingepolitik
Jeg stiller op på, at vi i Danmark skal have en stram og konsekvent, men retfærdig udlændingepolitik. Vi skal stille krav til de mennesker, der kommer til Danmark, men vi må ikke glemme at omfavne globaliseringen og alle de muligheder, den skaber.

2. Et grønnere Danmark
Jeg drømmer også om et grønnere Danmark. Et samfund hvor der med frihed også følger et ansvar. Vi har et ansvar for at passe på vores miljø og klima. Jeg ønsker en markedsdrevet grøn omstilling, hvor vi giver vores virksomheder gode rammer for at udvikle sig. Vi må ikke lade venstrefløjen få patent på klimadagsordenen. Vi er nødt til at få gang i det bedste værktøj, vi har, nemlig kapitalismen. Det er tid til borgerlige og liberale klimaløsninger.

3. Danmark skal være verdens bedst uddannede nation
Danmark er et videnssamfund, og hvis vi fortsat skal kunne konkurrere med omverdenen, er regeringens uddannelsespolitik ikke vejen frem. Vi ser allerede konsekvenserne af regeringens udflytningsplan, hvor flere uddannelser skal flyttes til provinsen. Aftalen fører til færre uddannelsesmuligheder i Danmark og mindre arbejdskraft. Jeg drømmer i stedet om et Danmark, der forsøger at blive verdens bedste uddannelsessamfund.

Martin Sibast Laugesen

Kandidat for Liberal Alliance København

Martin Sibast Laugesen er opvokset på en gård på Midtsjælland. Martin gik i gymnasiet i Roskilde og fortsatte på DTU, hvor han blev civilingeniør. Martin startede straks efter på at læse HD på CBS, og året efter, forlod han funktionærtilværelsens trygge rammer og startede egen virksomhed. Martin blev HD i finansiering. Der kom flere aktiviteter til og siden har der været projekter i ind- og udland med alt fra IT, produktudvikling, økonomisk rådgivning mm. Martin har altid interesseret sig for politik og samfundsforhold. I 2017 meldte Martin sig ind i Liberal Alliance og i sommeren 2021 midt i irritationen over et rødere og rødere København med mindre og mindre respekt for borgerne tages konsekvensen. Martin besluttede sig til, at nu ville han gøre noget ved det, så han stillede op til kommunalvalget i efteråret 2021.

Der blev lagt en stor indsats. Siden er det gået stærkt. Martin sidder nu i bestyrelsen i LA København, er bestyrelsesmedlem i By og Pendlercykel Fonden, meldte sig straks som folketingskandidat og blev opstillet i februar 2022 i København

Martin har altid ment, at der var for mange politikere på Christiansborg uden ret stor erfaring fra ”den virkelige verden”. Det har han nu taget konsekvensen af og stiller op – så vælgerne kan få mulighed for at stemme på sådan en politiker, med en række klare mærkesager.

Joanne Bywater

Kandidat for Liberal Alliance København

Joanne blev valgt som Formand for LA Kbh i foråret 2022, i 2021 var hun med til at føre valgkamp til KV21 og er stemt ind som suppleant til Borgerrepræsentationen. Joanne blev i juni beskikket posten som medlem af Østerbro Teaters bestyrelse og sidder desuden som lokaludvalgsrepræsentant i Nørrebro lokaludvalg.

Joanne er født på Frederiksberg, opvokset i Hørsholm og boet i København siden 2000. Hun bor på Østerbro med sine 2 drenge på 13 og 15 år og venter sit 3. til november. Joanne er cand.mag og arbejder som indkøber i møbelindustrien. Hun er desuden en del på Lolland, hvor hun har en nedlagt landejendom med din kæreste.

Joannes mærkesager vedrører hovedsageligt familielivet, og dennes mulighed for mere selvbestemmelse på egne og børns vegne. Barslen skal følge barnet, koblingsprocenten skal op på 100 og unge skal igen have frit gymnasievalg. Det skal være lettere at vælge og starte private vuggestuer, børnehaver samt plejehjem, og tilgangen til disse skal være mulig for flere. Valgfrihed er også velfærd.

Det skal være nemmere at være en arbejdende familie og iværksætter i København. Bureaukratiet skal lempes, skattereglerne skal forsimples og almindelige mennesker med arbejde skal have råd til dagen og vejen uden at blive subsidieret af staten.

Christian Riegels Hjorth

Kandidat for Liberal Alliance København

Mærkesager:
1. Liberal kamp imod totalitære systemer.
2. Erhvervslivets vilkår
3. Reformering af den offentlige sektor.

Den liberale kamp mod totalitære systemer ligger mit hjerte meget nært – især efter Ruslands invasion af Ukraine. Politisk ønsker jeg at forsvare det liberale Danmark og den vestlige verden, for at sikre velstanden og markedsøkonomien, friheden og demokratiet i fremtiden.

Det er helt afgørende– selve grundlaget – for vores velstand, at der er gode vilkår for erhvervslivet. Uden velstand har vi ikke penge til at betale for de goder velfærdsstaten leverer til os. Uden fremtidig vækst har vi ikke nogen velstand. Erhvervslivet skal sikre vores vækst.

Det offentlige system er sandet til. Gode initiativer bliver stoppet af bureaukrati, pseudoarbejde og -projekter bliver ikke standset, dårlig ledelse får ingen konsekvenser, og selvom de røde partier tror det, er løsningen ikke at sende flere penge. For pseudo-arbejde og dårlig ledelse bliver bestemt ikke meningsfuldt af flere penge. Derfor er det essentielt at den offentlige sektor reformeres.